کشف و کرامت

10/26/1396 - 13:20

سرسپردگان اهل حق برای پیروی از آیین یاری بر متون کلامی پیران و بزرگان خود استناد می‌کنند درحالی‌که متون کلامی این فرقه، گفتار و سروده هایی از پیران و پیشوایان آیین یاری است و آنان نه پیامبر بوده‌اند و نه امام معصوم و نه معیاری برای صحت و سقم منظومه‌های آیینی ارائه کرده‌اند.

08/04/1396 - 09:05

گاهی مکاشفه‌ای که برای انسان رخ می‌دهد رحمانی و گاهی شیطانی است که یکی از ملاک‌های تشخیص و تمایز بین این دو مکاشفه، عقل است که محتواى مکاشفه‌ی رحمانى کاملا با عقل سازگار بوده و از وهم و بلند پروازى‌هاى نامعقول و خیال‌بافى برکنار مى باشد.

08/03/1396 - 08:36

صوفیان نخستین تا قرن چهارم توجهی به مساله کرامت نداشتند و کرامات را فقط بعنوان گواهی برای یقین قلبی در سیر و سلوک تلقی می‌کردند. اما وقتی که صوفیه به شخص محوری روی آورد و توجه به اولیاء در میان صوفیه به مساله‌ای اساسی مطرح شد، انحرافات مبنایی ایشان کلید خورد و توجه ویژه به کرامات اولیاء از جمله انحرافات اساسی صوفیه شمرده شد.

07/30/1396 - 23:22

برخی سوال می‌کنند اگر دراویش برحق نیستند، نباید از قدرت‌های معنوی هم برخوردار باشند. در پاسخ باید گفت منشا کارهای خارق العاده گاهی رحمانی است و گاهی شیطانی و خداوند پاسخ زحمات مومنان و کافران را می‌دهد. بنابراین هر کس که برای هدفی تلاش کند به آن می‌رسد، حتی اگر هدف وی کسب نیروی شیطانی باشد.

07/26/1396 - 08:35

در مکاشفاتی که برای عده‌ای رخ می‌دهد گاهی این مکاشفه، رحمانی است که یکی از ملاک‌های رحمانی بودن، سازگاری آن با عقل انسان است و گاهی مکاشفه، شیطانی است که از قوه وهم و خیال فرد تأثیر می‌گیرد، لذا کرامات و مکاشفات خرافی و عجیبی که برای عده‌ای از صوفیان نقل شده، شیطانی بوده که تأثیر مستقیم از وهم و خیال آنان دارد.

04/12/1396 - 13:45

برخلاف برداشت عامیانه که کشف و کرامت را مترادف هم دانسته و موجب سوءبرداشت از آن‌ها گردیده، این دو با هم تفاوت دارند. زیرا کشف از مقوله کرامت نیست. و منشا کرامت می تواند هم الهی باشد هم شیطانی. پس هر کرامتی موجب اثبات حقانیت افراد نمی‌شود، چرا که ممکن است منشاء آن شیطانی باشد.

04/08/1396 - 20:11

امروزه کسانی هستند که با علم کردن کشف و کرامت سعی دارند عده‌ای را دور خود جمع کنند تا به مقاصد خود دست یابند ولی باید دانست که منشا تمامی کشف و کرامات الهی نیست، بلکه منشا برخی از کرامات شیطانی است. بنابراین اصل، کرامت نمی‌تواند دلیل بر حقانیت اشخاص باشد و به صرف داشتن کرامت نمی‌توان عنان کار خود را به دست صاحب کرامت سپرد.