کرامات صوفیه

خروس
08/10/1402 - 11:32

یکی از مریدان وحیدالاولیاء برای او کرامت خروسیه جعل کرده و از زبان یک خروس برای وحیدالاولیاء، مقام بابیت ادعا کرده است؛ درحالی که باطل بودن این داستان به خاطر مخالفت با مضمون توقیع علی بن محمد سَمُری، واضح و روشن است.

09/10/1396 - 10:27

در حالی‌که بزرگان و قدمای صوفیه در قرون نخست، نسبت به کرامت بی اعتنا بودند، پیروان آن‌ها سال‌ها بعد کرامات زیادی برای آن‌ها نقل کردند. تا جایی که محققین صوفی لب به اعتراف گشودند که بیشتر کراماتی که برای بزرگان سلف نقل شده است، طبق آنچه مردم تصور میکرده اند نقل شده نه برطبق واقعیت.

06/15/1396 - 17:31

سران تصوف از هر مسئله‌ای برای خود کرامتی می‌تراشند. کما اینکه خواب خود و مریدان را به‌عنوان کرامت برای مریدان نقل می‌کنند. چنانچه طبق یک خواب، رابعه عدویه را که در آن زمان نوزاد بوده است را شافع هفتاد هزار نفر معرفی می‌کنند. در حالی که کرامت در خواب حاصل نمی‌شود.