هخامنشیان و حقوق بشر

داستان خواجگان دربار هخامنشی
10/15/1400 - 10:46

خواجه‌ها یعنی پسران و مردانِ اخته شده، در جامعه هخامنشی وجود داشتند. عجیب‌تر اینکه بسیاری از آنان، نام‌های پارسی داشتند. یعنی پسربچه‌های پارسی بودند که توسط حکومت یا اشراف، پس از درد و زجر فراوان، اخته می‌شدند.