معجزه آب

معجزه آب
08/12/1401 - 12:42

بعد از اینکه دانشمندان مختلف در آزمایشات علمی مدعای شعورمندی آب را مشاهده نکردند، «ماسارو ایموتو» متهم به فریبکاری و دروغگوئی شد. ایموتو که نتوانست ادعایش را اثبات کند با چرخش 180 درجه ای، بیان داشت که دانشمند نیست و این یک اعتقاد شخصی است.