شیخ احمد احسایی و صحب جواهر

03/01/1398 - 22:55

از خصوصیات شیخ احمد احسایی، دوری از علوم متداول و متعارف بود. از این‌رو پیشوای شیخیه، به علم رجال و مانند آن اهتمامی نداشت و مدعی بود به صرف نگاه به حدیث، می‌تواند صحت آن را متوجه شود. اما هرچند که ادعای شیخ احسایی با یک امتحان ساده نقش بر آب شد، لیکن طریقیت او، راه را برای ادعای علوم خارق‌العاده و انکار علوم اکتسابی هموار کرد.