دین هخامنشیان

کشفیات جدید باستان‌شناختی: کوروش بت پرست بود
11/17/1401 - 17:57

در استوانه کوروش، او به روشنی، بت مردوک را خدای خود می‌خواند. به تازگی نیز در 3 کیلومتری تخت جمشید، دروازه‌ای کشف شده که نشان می‌دهد کوروش، مردوک خدای بابل را ستایش می کرده است.

کمبوجیه دوم، پسر کوروش: من از تبار خدایان شیطانی هستم!
02/24/1401 - 13:47

کمبوجیه دوم، پسر کوروش دوم (کوروش بزرگ) پس از رسیدن به حکومت مصر، خود را فرعون نامید و در ادامه مدعی شد که منِ کمبوجیه از تبار خدایان: رَع، اوزیریس و حوروس هستم. کسی که درباره این خدایان شیطانی تحقیق کند، درخواهد یافت که کمبوجیه دوم چه گفته است.

ازسازی معبد گوساله پرستان توسط کوروش
11/17/1400 - 09:19

شایارشا (نوه دختریِ کوروش دوم) برخلاف سیره پدربزرگ خود، خیلی اوقات اهل احترام به ادیان خرافه‌آمیز نبود. کمتر حیله‌گری می‌کرد. البته گاهی کوتاه می‌آمد و احترام می‌کرد. ولی خیلی اوقات، نه. خشایارشا در بابِل، معبد بت پرستان را ویران کرد، بت‌ها را به زیر کشید.