دوقطبی‌سازی

دوقطبی در انتخابات
03/10/1403 - 11:04

دوقطبی کردن انتخابات، سیاستی است جهت فریب افکار عمومی که غالباً بر روی مسائل فرعی ایجاد می‌شود و مسئله غیر مهمی را مشکل اصلی مردم جا می‌زند و حتی برخی مواقع دوقطبی کاذب است و اصلاً تقابلی وجود ندارد. ممکن است در برخی دوره‌ها این دوقطبی‌سازی برای یک کاندیدا مفید باشد و او در آن دوره، رأی بیاورد؛ اما در نهایت به ضرر نظام تمام می‌شود و باعث دلسردی نسبت به انتخابات می‌گردد.

شیطان, دوقطبی, حلقه, عرفان, تضاد, جهان, طاهری, فرادرمانی, قرآن, خدا, شعورکیهانی
08/20/1400 - 15:01

محمدعلی طاهری رئیس فرقه حلقه، معتقد به (جهان دو قطبی) است و منظور از جهان دو قطبی این است که شبکه شعور کیهانی دارای دو بعد مثبت و منفی یا سفید و سیاه است و برای رسیدن به کمال باید همه این شبکه را تجربه کرد. این پندار شیطانی در نماد عرفان حلقه به شکل صورتی که یک طرف آن سیاه و طرف دیگر آن سفید است، ترسیم شده است؛ و این تصویر در میان یک دایره که نماد کمال و تعالی است، قرار داده شده است.

انتخاب اصلح
03/02/1400 - 10:28

دوقطبی‌سازی یکی از ترفندهای بعضی جریان‌های سیاسی کشور است. این ترفند که در زمان انتخابات به اوج خود می‌رسد، اغلب اوقات با دروغ، تهمت و افتراء آمیخته‌می‌شود. این‌گونه جریان‌سازی‌ها که باعث می‌شود رأی‌های خاکستری تأثیر بگیرند.