خاخام صهیونیستی

دعای بی اثر خاخام صهیونیستی برای آشوبگران ایران(قسمت دوم)
09/17/1401 - 10:11

لازمه آموزه های صهیونیستی نظیر اندیشه قومِ برگزیده، رؤیای اسرائیل بزرگ، روح حیوانی داشتن بیگانگان و عید پوریم و قتل عام ایرانیان، آن است که دعای آنها در حق آشوبگران اخیر ایرانی به فیلمی شبیه است که داستانش کاملاً به دور از صداقت و واقعیت است؛ زیرا در باور، گفتار و کردار آنان تناقض جدی وجود دارد.