حجاب در اهل حق

04/14/1397 - 22:07

نورعلی الهی که سال‌ها در دوران حکومت پهلوی اول و دوم در مناصب مختلف قضایی فعالیت می‌نمود، در آن دوران که ترویج بی‌حجابی توسط خاندان پهلوی به‌شدت در حال اجرا بود، معتقد بود که بی‌حجاب بودن بانوان بنا بر مقتضای زمان هیچ گناه و اشکالی ندارد.