تجلی خفی

01/03/1397 - 10:46

در اندیشه اهل حق تجلی ذاتی و صفاتی از نظر زمانی به دو دسته می‌شود: "تجلی خفی" و "تجلی جلی"؛ تجلی جلی یا آشکار عبارت است از تجلیات ذاتی و صفاتی خداوند که از عصر حضرت علی (ع) در جامه انسان‌ها آشکار و جلوه‌گر شده است. تجلی خفی عبارت است از تجلی صفات الهی که از عصر حضرت آدم (ع) تا بعثت و ظهور پیامبر اسلام (ص) ظهور و بروز داشته است.