تاریخ ایران باستان

انتخابات در دوران اشکانی
03/19/1403 - 09:54

در دوران سلسله اشکانیان، انجمنی به نام مِهِستان وجود داشت که در موضع یک مجلس مشورتی، در یکی از عالی‌ترین مراتب حکومت ایفای نقش می‌کرد. این مجلس متشکل از اشراف و درباریان بود و مردم در آن نقشی نداشتند. از همین روی به نظر می‌رسد که نمی‌توان آن را به انتخابات یا نقش مردم در تعیین سرنوشت ربط داد.

11/16/1402 - 11:48

«فرهاد چهارم» پادشاه اشکانی، پدر، برادران و همسران خود را کشت و عاقبت توسط پسرش کشته شد. همه این حوادث به علت کسب و حفظ قدرت بود.

08/21/1400 - 16:54

ما بارها در کنار انتقاد از هخامنشیان، از خوبی‌های کوروش و هخامنشیان گفتیم. مثلاً از غیرت اکثر مردان پارسی و پوشش کامل زنان هخامنشی. حال سؤال ما از آن دسته باستانگرایانی که ما به بی انصافی متهم می کنند این است که خود شما آیا انصاف دارید؟ جز تعریف و تمجید های اغراق آمیز و اغلب دروغ، درباره کوروش چه گفتید؟ چند بار حاضر شدید از رفتارهای کوروش انتقاد کنید؟

05/26/1399 - 10:16

هخامنشیان پس از تجاوز به سرزمین‌ها و اشغالِ اراضی، با اسیران جنگی چگونه برخورد می‌کردند؟ شکنجه، ذبح، خدمت در حرمسرا، بردگی و... سرنوشت این اسیران بخت برگشته بود.