امام علی(ع)

وضعیت مناسب یهودیان در حکومت امام علی(ع)
04/12/1401 - 12:55

در دوران کوتاه خلافت امام علی(ع) وقتی اختلاف بین یک یهودی و خلیفه مسلمین در گرفت، حکم به نفع یهودی صادر شد. یهودیان مشمول عطایای دولتی و حکومتی قرار گرفتند. یهودیان به صورت یک جامعه آزاد یهودی در عراق می زیستند. برای خود مراکز آموزشی تورات و علوم دینی و دادگاه های ویژه ای داشته اند.

سخنان امام علی(ع) به کارگزاران درباره غیر مسلمانان
04/08/1401 - 12:00

حضرت علی(ع) به جارية بن قدامه، خراج گزاران و والیان حکومت اسلامی فرمودند هیچ کسی حق تعرض به جان و مال غیر مسلمانانی که در پناه اسلام هستند و نیز حق تحقیر آنان را ندارد. به جز مواقعی که آنان درصدد دسیسه علیه اسلام و مسلمانان باشند که در این صورت آنان معاهد مسلمانان محسوب نمی شوند.

رجز خوانی امام علی(ع)
02/07/1401 - 11:46

امام علی(ع) در رجز خوانی خویش ارزش های مثبت و ویژگی ‌های خویش را به عنتر یهودی یادآوری می کند. ایشان بر حقانیت جبهه خودش و نبوت پیامبر اکرم(ص) مهر تایید زده و گفتمان و جبهه رقیب را محکوم به شکست دانسته است.

امام علی(ع) و مرحب یهودی
02/05/1401 - 13:03

از نخستین کسانی که در جنگ خیبر به جنگ مسلمانان آمد، مرحب ابن حارث یهودی، رییس یکی از قلعه های خیبر بود. در رجز خوانی که بین امام علی(ع) و مرحب واقع شده است، امام حقانیت اسلام و مسلمانان در برابر یهودیان را یادآور شده است.

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ یهود ﺑﺎ اﻣﺎم ﻋلی(ع)
01/21/1401 - 08:51

ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻛﻪ از ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) و ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ او ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺷﺨﺼﻴﺖ امام علی(ع) را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮفته و به تخریب شخصیت ایشان پرداختند.