اقطاب ذهبیه

خروس
08/10/1402 - 11:32

یکی از مریدان وحیدالاولیاء برای او کرامت خروسیه جعل کرده و از زبان یک خروس برای وحیدالاولیاء، مقام بابیت ادعا کرده است؛ درحالی که باطل بودن این داستان به خاطر مخالفت با مضمون توقیع علی بن محمد سَمُری، واضح و روشن است.