احمداسماعیل بصری، خواب، شیاطین

خواب از منظر احمد اسماعیل بصری
11/13/1401 - 10:53

خواب یکی از نعمت های الهی است که انسان متوجه این نکته شود که غیر از عالم جسمانی، عالم های دیگری وجود دارد ولی ما نباید تمام زندگی خویش را براساس خواب ها تنظیم نماییم زیرا گاهی اوقات منشأ خوابها، شیاطین می باشند.