خیانت دراویش ایران در لباس روشنفکری

  • 1400/08/08 - 06:30
یکی از این کانونهای جدی که در ایران هدف فراماسونرها قرار گرفت، حلقه های دراویش و زاویه ها و خانقاه های صوفیه بود. علی خان ظهیرالدوله قاجار، داماد ناصرالدین شاه که به جانشینی "صفی علیشاه " رسیده بود، با اخذ فرمانی از مظفرالدین شاه، قبل از صدور فرمان مشروطیت به‌طور رسمی انجمن اخوت را تأسیس کرد.
خیانت دراویش ایران در لباس روشنفکری

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فراماسونری مقوله ای پیچیده و مخفی است که برای سیطرهٔ جهانخواران بر منابع مادی و معنوی جهان تلاشی چند صد ساله دارد. این نهاد بین المللی با شاخ و برگهایش نسبت معینی با "صهیونیسم" دارد و برای پیشبرد اهداف خود کانونهای مختلف فرهنگی و سیاسی جوامع مختلف را هدف خود قرار می دهد.

یکی از کانونهای جدی که در ایران هدف فراماسونرها قرار گرفت، حلقه های دراویش و زاویه ها و خانقاه های صوفیه بود. خانقاه صفی علیشاه انجمنی مخفی برای هدایت دراویش، هنرمندان و ادیبان به سوی اهداف فراماسونری تشکیل داد تا ضمن انحراف جامعه ایرانی از مرجعیت به طریقت متصوفه، راه را برای نفوذ بیشتر در امور کشور هموار کند.

علی خان ظهیرالدوله قاجار، داماد ناصرالدین شاه که به جانشینی "صفی علیشاه " رسیده بود، با اخذ فرمانی از مظفرالدین شاه، قبل از صدور فرمان مشروطیت به‌طور رسمی انجمن اخوت را تأسیس کرد. از آنجا که ظهیرالدوله در لژهای فراماسونری مانند فراموش‌خانه میرزاملکم خان، مجمع آدمیت و لژ بیداری ایرانیان عضویت داشت، فعالیت‌های انجمن اخوت نیز با محتوای فراماسونری و جذب صاحبان قدرت و وابستگان سلطنت و طبقه نوپای روشنفکری ایران شکل گرفت.

وی با تاسیس این انجمن در پوشش یک خانقاه، به دنبال ایجاد پیوند بین فراماسونرهای مشهوری چون "تقی زاده " با ادیبان و هنرمندان زیادی بود و می کوشید تاثیر موردنظر فراماسونرها را برآنان ایجاد کند.
ظهیرالدوله همچنین هیئت 11 نفره ای موسوم به «هیئت مشاور انجمن» را به عنوان هسته مرکزی انجمن که از رجال فعال و سرشناس تاریخ فراماسونری ایران بودند، انتخاب کرد تا اقدامات انجمن با نظارت آن ها انجام شود.

پس از کودتای رضاخان در سال ۱۲۹۹ باوجود توقف فعالیت احزاب و انجمن‌ها و گروه‌ها، انجمن اخوت همچنان به فعالیت خود ادامه داد. صفاعلیشاه (ظهیرالدوله) اساس کار خود را بر طبق آیین فراماسونری بنا نهاد.
او 110 صندلی به یک شکل فراهم ساخت و نام افراد را بر روی صندلی‌ها نوشت و علامت انجمن اخوت را مثلث نهاد که آرم فراماسونری است و کنایه از برادری و دوستی و برابری میکند. [1]

تصوف در پذیرش فراماسونری در ایران نقش مهمی داشته و علت آن تشابهی است که میان این دو وجود دارد؛ زیرا تعدیل احساسات فرق و مذاهب، ترویج آزادگی و حریت فکری، ترویج روح برادری و رعایت مساوات ازجمله این تشابهات است.

ظهیرالدوله بعد از نزدیک شدن به صفی علیشاه و شناخت تصوف و افکار و عقاید صوفیانه‌ای که شباهت به عقاید لژهای فراماسونر داشت، ایده تشکیل انجمن اخوت را با صفی علیشاه مطرح کرد، که بنا به اظهار امین الملک مرزبان چند نفر ازجمله میرزا نصرالله خان دبیرالملک که بعدها قانون اساسی فراماسونری را ترجمه کرد به همراه سیف‌الدوله و ظهیرالدوله جلساتی به‌طور سری با صفی علیشاه تشکیل داده و تحت ارشاد ایشان، هسته مرکزی انجمن اخوت را به وجود آوردند. [5]

فراماسونری بزرگ‌ترین انجمنی است که به‌صورت مخفی و به صورت گسترده با ایده های روشنفکرگرایانه در تمام جهان فعالیت داشته و همواره به دنبال نفوذ در انجمنها و فرقه ها در کشورهای مختلف بوده تا بتواند نظریه های ضد دینی را در قالب روشنفکری، که به آن هم مشهور می باشند رواج دهد، تا اساس دین و فرهنگ مردم را با این ایده ها و به واسطه این انجمنها و فرقه ها تغییر دهند.

پی نوشت:
[1]. اسماعیل، رائین، فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران، موسسه تحقیق رائین، 1373، ج 3، ص 476
[2]. همان، ص 488

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.