حکومتِ انوشیروان ، بر پایه تبعیض و اختلاف طبقاتی

  • 1392/08/25 - 14:48
حکومت انوشیروان بر پایه تبعیض طبقاتی و ظلم به عامه مردم پایه ریزی شد و بر همین اصول ادامه یافت. در آن عصر، مقررات نظام طبقاتی به شدت حکمفرما بود.

در زمان پادشاهى خسرو اول (انوشيروان‏) بر اثر سخت گيرى و جلوگيرى از نهضت‏ هاى اجتماعى، دولتی مقتدر در ایران تشکیل شد كه از هر نگاه، جنبه استبدادى داشت. انوشیروان نیز بیش از هر چیز به طبقه اشراف متکی بود. [1] فعاليت های انوشیروان، برخلاف توصيف برخی از مورخين ايرانى و عرب، مبتنى بر تأمين منافع مردم نبود. بلكه وی مى‏كوشيد نظام اجتماعى طبقاتی را ترویج داده و تحکیم بخشد. [2] انوشیروان هچ گاه به افكار عمومى و نظريات مردان آگاه احترام نمى‏گذاشت و براى حفظ موقعيت خود از هيچ عمل نامشروعى ابا نداشت. [3] سرکوب مردم بلوچستان [4] و گیلان [5] و ... نمونه ای از تلاش های انوشیروان برای در بند نگه داشتن طبقه عامه مردم بود. در عصر ساسانیان، تبعیض طبقاتی به حدی شایع بود که آتشکده های اشراف، متفاوت از آتشکده های طبقات پایین جامعه بود. آتشکده آذرگشسب در آذربایجان که مخصوص پادشاهان و جنگجویان بود. آتشکده آذرفرنبغ در کاریان فارس که مخصوص موبدان و پیشوایان بود. و آتشکده برزین مهر در ریوند خراسان، که مخصوص برزیگران و دیگر پیشه وران بود. [6] در کارنامه اردشیر پاپگان و بسیاری منابع باستانی، از این سه آتشکده نام برده شده است. حتی در برخی منابع باستانی از جمله در نامه تنسر از چهار طبقه اجتماعی سخن رفته است. (در گذر زمان، بعضاً سه طبقه و گاهی چهار طبقه اجتماعی فرض می شد.) همچنین به گفته ی بلعمی، هیچ گروهی حق نداشت وارد طبقه ی دیگر شود. و فرزندان مجبور بودند همواره در طبقه پدران خود باقی بمانند. [7] حتی افراد همواره مجبور بودند به طرزی تحقیرآمیز در مقابل پادشاه یا اشراف به خاک بیفتند. در منابع تاریخی آمده است که در دوره ساسانيان، تشريفات دربارى بيش‏ از پيش رعايت مى‏شد. هركس به حضور شاه بار مى‏يافت ناگزير بود به خاك بيفتد و در همان حال باقى بماند تا از طرف شاهنشاه اجازه برخاستن داده شود. [8] انوشيروان‏ پس از سرکوبِ مزدكيان، به ريشه ی انقلاب و علت اصلى جنبش مزدك توجهی نكرد. و بار ديگر نظام طبقاتى قديم را احيا كرد. همانطور كه كريستن سن متذكر شده است، اصلاحات خسرو در امور اقتصادی یقیناً به سود خزانه ی دولت بود، نه به نفع مردم. طبقه عامه جامعه مثل قرون گذشته مجبور بودند با سختی زندگی کنند. [9] بسیاری از متفكرين ايران در آن عصر نسبت به اصول ظالمانه اقتصادى و تبعیض طبقاتى و اجتماعى معترض بودند. از جمله حکیم بزرگمهر ، وزیر انوشیروان که در نهایت به دستور خسرو به طرزی هولناک مورد شکنجه و آزار قرار گرفت، فردوسی سخن بزرگمهر را چنین می گوید:

يكى مرد بينى كه با دستگاه‏
رسيده كلاهش به ابر سياه‏

كه او دست چپ را نداند ز راست‏
ز بخشش فزونى نداند ز كاست‏

يك از گردش آسمان بلند
ستاره بگويد كه چونست و چند

فلك رهنمونش به سختى بود
همه بهر او شوربختى بود [10]

در آن عصر، مقررات نظام طبقاتی به شدت حکمفرما بود. انتقال طبقات و تغيير موقعيت اجتماعى و اقتصادى افراد جامعه تقريبا محال بود. اردشير بابكان در وصيت‏نامه خود تأكيد كرده بود كه مقام و موقعيت هريك از طبقات را ثابت و پابرجا نگاه داريد. [11]

ابومنصور ثعالبی نیشابوری درباره انوشیروان می گوید که وی از تعليم و تربيت اولاد مردم پست ! یا همان طبقه عامه جلوگيرى مي كرد و مي گفت: «همين كه فرزندان مردم پست تعليم و تربيت صحيحى ببینند ، به فكر مقامات عاليه مى‏افتند.» [12] این طرز تفکر انوشیروان در شاهنامه فردوسی هم تأیید شده است. آنجا که پادشاه به فرزند یک تاجرِ کفش، اجازه باسواد شدن و دبیری نداد. [13] نقش طبقه عامه (غیرِ اشراف) در جنگ ها نیز قابل ملاحظه است. پياده نظام ارتش ساسانی كه از روستاييان و كشاورزان تشكيل يافته بود، همه وقت در جنگ آلت ضعيفى به شمار می رفت. بليزاريوس و هرموگنس‏ سرداران بيزانس، پياده نظام ساسانی را چنين توصيف كرده‏اند: «جماعتى دهقان فقيرند، كه به دنبال سپاه نمى‏ آيند، مگر براى اينكه ديوار ها را خراب و اجساد كشتگان را برهنه كنند و سربازان را خدمت نمايند.» [14] 

اما چهار طبقه مردم در عصر ساسانیان که بودند ؟ بنا به ‏سخن تنسر (موبدِ موبدان در عصر ساسانی) ، در رأس همه طبقات بود، پادشاه قرار داشت. پس از وی، در طبقه اول موبدان، مغان و هيربدان و رهبران مذهبی بودند. طبقه دوم، جنگجویان که البته از حيث مراتب بين آنان اختلاف فراوان وجود داشت. طبقه سوم شامل دبيران و محاسبان و دادوران و وقايع‏نگاران و اطباء و منجمان مى‏گرديد. و طبقه چهارم كه در حقيقت اكثريت زحمتكش جامعه را تشكيل مى‏داد و شامل كشاورزان و پيشه‏وران و صنعتگران و بازرگانان مى‏گرديد. كه بار سنگين ماليات هاى گوناگون را بر دوش مى‏كشيدند. [15]

اما بشنویم حال تأسف بار و سراسر رنج و عذابِ طبقه عامه (غیرِ اشراف) در عصر انوشیروان، از زبان برزویه حکیم، پزشک مخصوص انوشیروان، که گرچه انوشیروان را مایل و کوشا بر دادگری می نامد، لیکن می گوید: «كارهاى زمانه ميل به ادبار دارد و چنانستى كه خيرات مردمان را وداع كردستى و و افعال ستوده و اقوال پسنديده مدروس گشته و عدل ناپيدا و جور ظاهر و لوم و دنائت مستولى و کَرَم و مروّت، متوارى و دوستی ها ضعيف و عداوت ها قوى و نيكمردان رنجور و مستذلّ و شريران فارغ و محترم، و مكر و خديعت بيدار و وفا و حريت در خواب و دروغ مؤثر و مثمر و راستى مهجور و مردود و حق منهزم و و باطل مظفر، و مظلوم محق، ذليل و ظالم مبطل، عزيز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم غدار و زاهد مكار، بدين معانى شادمان و به حصول اين ابواب، تازه روى و خندان». [16]

******** 

پی نوشت : 

[1]. يان ريپكا ، تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه ، ترجمه: عيسى شهابى‏ ، انتشارات علمى و فرهنگى ، تهران‏ ، چاپ اول 1381 ، ص 93
[2]. مرتضى راوندى‏ ، تاريخ اجتماعى ايران ، انتشارات نگاه‏ ، تهران ، چاپ دوم 1382 ، ج 1 ص 615 ‏ 
[3]. همان ، ج‏ 1 ص 617 
[4]. نگاه کنید به مقاله « قتل عام مردم بلوچستان به دست انوشیروان » 
[5]. نگاه کنید به مقاله « قتل عام مردم گیلان و دیلمان به دستور انوشیروان » 
[6]. ابراهیم پورداود ؛ گاتها کهن ترین بخش اوستا ، انتشارات اساطیر ، تهران ،  چاپ اول 1378 ، ص 424  
[7]. همان ، ص 424 – 425
[8]. مرتضى راوندى‏ ، تاريخ اجتماعى ايران ، انتشارات نگاه‏ ، تهران ، چاپ دوم 1382 ، ج ‏1 ص 631     
[9]. همان ، ج ‏1 ص 658   
[10]. شاهنامه فردوسی ، بر اساس نسخه چاپ مسکو ، ناشر : مؤسسه نور ، تهران ، ص 1106 - 1107 بیت 40138 به بعد ...
[11]. مرتضى راوندى‏ ، تاريخ اجتماعى ايران ، انتشارات نگاه‏ ، تهران ، چاپ دوم 1382 ، ج ‏5 ص 50   
[12]. ابو منصور محمد بن عبد الملك ثعالبى ، شاهنامه ثعالبى‏ ، ترجمه: محمود هدايت‏ ، ناشر: اساطير ، تهران ، چاپ پنجم 1384 ، ‏ص 292
[13]. نگاه کنید به مقاله « انوشیروان و بی سواد نگه داشتن مردم » 
[14]. آرتور كرستين سن ، ايران در زمان ساسانيان‏ ، ترجمه: رشيد ياسمى‏ ، ناشر: دنياى كتاب‏ ، تهران‏ ، چاپ ششم 1368 ، ص 489 
[15]. مرتضى راوندى‏ ، تاريخ اجتماعى ايران ، انتشارات نگاه‏ ، تهران ، چاپ دوم 1382 ، ج‏ 3 ص 19  
[16]. آرتور كرستين سن ، ايران در زمان ساسانيان‏ ، ترجمه: رشيد ياسمى‏ ، ناشر: دنياى كتاب‏ ، تهران‏ ، چاپ ششم 1368 ، ص 573 - 574 

دیدگاه‌ها

در شاهنامه فردوسی اومده که:، انوشیروان عادل بجز نسل‌کشی مزدکیان به قتل‌عام‌های دیگری نیز دست یازید که از آن جمله است قتل‌عام بلوچیان و گیلانیان و سپس غارت اموال آنان و سوزاندن خانه‌هایشان. فردوسی درد و رنج مردم و قتل‌عام گروهی زن و مرد و کودک را به دست لشکریان ساسانی انوشیروان با شیواترین سروده‌ها بیان کرده است: «ازیشان فراوان و اندک نماند، زن و مرد جنگى و کودک نماند». او همچنین آورده است که گستردگی نسل‌کشی بلوچ‌ها به اندازه‌ای بوده که یک نفر بلوچ و حتی یک نفر چوپان بلوچ در هیچ کجا به دیده نمی‌آمد: «ببود ایمن از رنج ایشان جهان، بلوچى نماند آشکار و نِهان/ شبان هم نبودى پس گوسپند، به هامون و بر تیغ کوه بلند». به گزارش شاهنامه فردوسی، انوشیروان عادل پس از سرکوب بلوچ‌ها به سوی گیلان حرکت کرد و سکونتگاه‌های گیلانیان را با بی‌رحمی به زنان و اطفال در آتش سوزاند و غارت کرد و قیام آنان را چنان به خاک و خون کشید که: «چنان بُد ز کشته همه کوه و دشت، که خون در همه روى کشور بگشت/‏ ز بس کشتن و غارت و سوختن، خروش آمد و ناله مرد و زن/ ببستند یکسر همه دست خویش، زنان از پس و کودک خُرد پیش»‏. برای آگاهی بیشتر و متن کامل گزارش فردوسی بنگرید به: شاهنامه فردوسی، بکوشش جلال خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی، دفتر هفتم، بخش پادشاهی نوشین‌روان، تهران، ۱۳۸۶، صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹٫

دو هزار سال پيش انتظار داشتين برن كره مريخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه الان تو كشورمون طبقه وجود نداره؟ دهكهاي يعني طبقه ديگه. الان شده ده طبقه. شهدا. بسيجيان. ايثارگران.و...با بقيه مردم يكي هستن؟ سبك ظلم تغيير كرده وگرنه شما از اون بدترين. قدرت اون رو اگه شماها داشتين حق نفس كشيدن رو هم به مردم نميدادين. نميتونيد از اين بدتر كنيد وگر نه سگ اون شرف داره به شماها.

سگ که خوبه به صاحبش وفاداره حیف اسم سگ که به شماهای نمک نشناس بگن دارین پا میذارین روی خون شهدا و از نعمتهای که به واسطه خون اونا به دست اومده استفاده میکنید و از مشت حیون از خودتون بدتر حمایت میکنید!!!ننگ برشما وطن فروشان!!!!!!!!!

ناشناس ! سفسطه نکن ! تو کشور ما اگه دهک باشه هر کسی میتونی از یه دهک به دهک دیگه بره ! اما تو زمان انوشیروان و بنا بر قانون عادلانه این یارو هیچ کس حق نداشت وارد طبقه دیگه بشه !!! اون شهدا رفتن جون دادن باید به حقشون برسن ! کسی هم که مفت خورده مفت خوابیده نباید به اندازه اونها بهره مند بشه ! انتظار داری کسی که تلاش کرده و تویی که مفت می خوری مساوی باشین ؟؟؟ مدفوع سگ ما شرف داره به انوشیروان !

چقدر در تربیت پیشرفته ای آیا سواد رسانه ای داری؟ آیا منطق داری . بابا ای انسان ای هموطن تو کجا انوشیروان کجا خدایا منطق پس کو !!!!!؟

من از تبعیض دفاع نمی کنم ولی توجه داشته باشین که انوشیروان معصوم نبوده،وضع مردم در سایر نقاط جهان از ایران بدتر بوده،تازه شما که این قدر از تبعیض متنفرید مگه در بعد از اسلام و حکومت های (مثلا)اسلام 3خلیفه که تو دوره اسلامی بودن تبعیض نبود، مگه تو بقیه حکومت های ایرانی اسلامی. (صفویان،افشاریان،قاجاریان،..)تبعیض نبوده؟؟فقط. ساسانیان و هخامنشیان و اشکانیان بد بودن؟؟

از نظر اینا تمدن های ایرانی قبل اسلام خونریز ترین مردم تاریخ بودن

این واقعا ناجوانمردانه است که بخواهیم تبعیض رو فقط به این دوران نسبت دهیم،تبعیض کم و زیاد در همه اعصار و همه ی نقاط جهان بوده، مگر زمان هایی که پیامبر یا پیشوای معصوم زمام. امور را در دست داشته اند

روی سخنم با دارا و وحید هست.وحید موقیت خودت رو مشخص کن یا این وری یا اون وری!و اما دارا ، درسته شهدا زحمت زیادی کشیدن جانشون رو دادن و از جان عزیز تر که چیزی نیست ولی این همه تبعیض هم نباید باشه دیگه نه؟ تو همه چی تبعیض هست تو کنکور تو مدرسه تو همه چی . خوب کافیه دیگه!!!! بعدش هم چرا این قدر با هم بد حرف می زنید.این بود تمدن ما این بود چندین هزار سال تاریخ ایران؟ این بود؟؟؟؟

روی سخنم با این ناشناس و همه ناشناس هاست! کافیه فقط یه نگاه به عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها بندازی تا متوجه بشی شهدا چه کار کردن، و اگه همه دنیا رو همه به بازمانده هاشون بدن کمه. البته شهدا بدون چشم داشت جونشون رو فدا کردن ولی این وظیفه حکومت که خانواده اونها رو تأمین کنه

شما حاضری پدر برادر و یا خواهرت کشته بشن تا تو سهیمیه بگیری آیا فکر میکنی خون این شهدا با این سهمیه ها جبران میشه کی حاضر نزدیکش بمیره تا به سهمیه برسه اگر این شهدا نبودند فکر میکنی دانشگاهی بود که الان بشه روی سهمیش دعوا کرد

دقیقا اما اگه برای خانواده شهدای عزیز سهمیه در نظر بگیرند به نظت هرج و مرج پیش نمیاد در عزیز بودن جان که شکی نیست اما نباید آینده کشور رو در گرو چنین تبعیض هایی قرار بدن.

آقا هرچی بوده ایرانی بوده .محمد که نماینده خدا بود که بدتر از اینا کرد ضمن اینکه شما رفرنس های معابری ارائه ندادی

سلام ؛ 1- ایرانی بودن توجیه خوبی برای رفتار زشت نیست. چون ایرانی بوده نباید رفتارش را بررسی نمود؟؟ 2- محمد (ص) کجا بدتر از اینها را عمل کرد ؟ قآن به صراحت میگوید چه بسا بردگان برتر از اشراف باشند. محمد (ص) دست کارگران و کشاورزان را می بوسید و هیچگاه ثروتمندان و اشراف را بر فقرا ترجیح نداد. هیچ گاه حاضر به پذیرش نظام طبقاتی نشد. برای همین اشراف و ثروتمندان در مقابل او ایستادند. 3- رفرنس ها معتبر نبود ؟ شاهنامه معتبر نیست ؟ سیر الملوک ثعالبی که برگرفته از خوذای‌نامگ بوده، معتبر نیست ؟ پس چه چیز برای شما معتبر است ؟

نیست که الان تو این جمهوری اسلامی عدالت وجود داره ؟! واقعا باید آدم خیلی‌ نادون باشه که به بی‌ عدالتی اون زمان‌ها ایراد بگیره ولی‌ مردم در حال حاضر در بدترین شرایط بی‌ عدالتی زندگی‌ کنند. و با پروی هم این بی‌ عدالتی را حق خودش بدونه و نه حق دیگران

بی عدالتی در همه کشورهای دنیا هست ولی همینکه کشور ما با وجود این همه فشار خارجی و مشکل داخلی سر پا ایستاده خودش جای شکر داره. همینکه امنیت هست خیلی هم خوبه. دور تا دور کشور ما بکش بکش و ناامنی هست این وسط ایران امن ترین کشور منطقه هست (با اینکه بیشتر فشار خارجی روشه). بی عدالتی در ایران باستان ریشه ای بود یعنی هیچ کس حق نداشت وارد طبقه بالاتر بشه (یک کشاورز زاده باید نسل به نسل همونطور میموند) . اما در جمهوری اسلامی یک بچه کشاورز میتونه رئیس جمهور و وزیر و وکیل و... بشه

همینو بگو چاپلوسارو ول کن اصن

منابعی که برای مقاله استفاده کردیید نوشته اروپاییان است که می خواهن تاریخ ایران رو نابود کنند

آخه چقدر اختلاف چقدر سر چیزهای کم اهمیت باهم بحث می کنید اختلاف و دو دستگی فقط کشور ضعیف و عقب مونده تر میکنه این همه ويژگی های مثبت تو تاریخ ایران اسلام پادشاهان و دانشمندان مسلمان هست اینرا در نظر بگیرید و

پس چطوری فرخ رو از طیقه عام ساسانی به مقام وزارت رسید

لطفا سند ارائه کنید.

فرخ رو : نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریخ ایران ثبت شده است وی از طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید فرخ رو ، منبع ک ایران پیش از اسلام

لطفاً سند، یعنی نام کتاب، نام نویسنده، جلد، صفحه و نام ناشر و تاریخ نشر

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.