كشتار مردم خوزستان به دست داريوش كبير

  • 1395/04/25 - 12:58
داریوش شاه گوید: این است آنچه که من در دومین و سومین سال، پس از آنکه شاه شدم، کردم. سرزمين اووجا Ûvja (عيلام، كه همان خوزستان و ايلام امروزی است) نافرمان شد. بنده‌ی من، گَـئوبَرووَه با خوزیان جنگ کرد. پس او، خوزیان را بِزَد و تار و مار کرد و سردار آنها را گرفت. او را به نزد من آورد و من او را کشتم. پس از آن کشور از آن من شد. داریوش شاه گوید: آن خوزیان بی‌وفا بودند و اهورامزدا از سوی آنها پرستش نمیشد.

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب_ داريوش اول (داريوش بزرگ) شاه هخامنشی، يكی از نقاط اوج در تاريخ ايران باستان است (به استنادِ ادعاهایِ باستانگرايان). كتيبه بيستون، كه به دستور او بر سينه‌ی كوهی در حوالی كرمانشاه نگاشته شده، گويای حقايق بسياری از باورها و رفتارهای حكومت آرمانی هخامنشيان است. بخشی از آن را مرور ميكنيم:

«داریوش شاه گوید: این است آنچه که من در دومین و سومین سال، پس از آنکه شاه شدم، کردم. سرزمين اووجا Ûvja (عيلام، كه همان خوزستان و ايلام امروزی است) نافرمان شد. بنده‌ی من، گَـئوبَرووَه (Gaubaruva بنده‌ی داريوش و فرمانده سپاه داريوش) با خوزیان جنگ کرد. پس او، خوزیان را بِزَد و تار و مار کرد و سردار آنها را گرفت. او را به نزد من آورد و من او را کشتم. پس از آن کشور از آن من شد. داریوش شاه گوید: آن خوزیان بی‌وفا بودند و اهورامزدا از سوی آنها پرستش نمیشد. من اهورامزدا را می‌پرستیدم. بخواست اهورامزدا هر طور میل من بود، همانطور با آنها کردم (كتيبه بيستون، ستون پنجم، بند 1-2).»[1]

ترجمه انگليسی:

 King Darius says: The following is what I did in the second and third year of my rule. The province called Elam revolted from me. An Elamite named Atamaita they made their leader. Then I sent an army unto Elam. A Persian named Gobryas, my servant, I made their leader. Then Gobryas set forth with the army; he delivered battle against the Elamites. Then Gobryas destroyed many of the host and that Atamaita, their leader, he captured, and he brought him unto me, and I killed him. Then the province became mine. King Darius says:  Those Elamites were faithless and Ahuramazda was not worshipped by them. I worshipped Ahuramazda; by the grace of Ahuramazda I did unto them according to my will.[2]

آنچه گفته شد حقيقتی است كه در ترجمه‌های متعدد كتيبه آمده است. ليكن مقصود از اين گفتار، خرده‌گرفتن از داريوش نيست. چه اينكه مديريت جامعه علاوه بر منطق، به شمشير و خشونت نيز نيازمند است. روی سخن ما با كسانی است كه از تاريخ هخامنشيان كمترين آگاهی و دانشی ندارند، ليكن مدعی ميراث‌بانیِ تاريخ ايران‌زمين اند...

پی‌نوشت:

[1]. متن كامل كتيبه بيستون، خبرگزاری میراث فرهنگی، ۲۷ آوریل ۲۰۱۱، بازبینی‌شده در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴، ستون 5، بند 4-5.
[2]. بنگريد به: The Behistun inscription (translation), by L.W. King and R.C. Thompson, (The sculptures and inscription of Darius the Great on the rock of Behistun in Persia, 1907 London), by livius.org,  Column 5, lines 1-17, Number 71-72.
همچنين بنگريد به: Ancient Greece: Social and Historical Documents from Archaic Times to the Death of Alexander, By Matthew Dillon, Lynda Garland, London & NewYork: Routledge, Taylor & Francis, Pp 360.
و نيز بنگريد به: A Political History of the Achaemenid Empire, By M. A. Dandamaev, BRILL, 1989, pp 136

تولیدی

دیدگاه‌ها

دستش درد نکنه.کار خوبی کرد.

واقعاً ؟؟؟؟؟؟؟؟

ضمناً من از همه عزیزان که این مقاله رو خوندن خواهش میکنم نظر این کیان ارثی را هم بخونید. به دو دلیل. یکی به خاطر اینکه سنکوپ نکنه چون واقعاً برای عقده شده و دوست داره نظر دیگران رو به خودش جلب کنه ! ولو با کثیف کردن خودش! ثانیاً برای مشاهده حماقت و کندذهنی و تعصب و نادانی این جماعت هخامنشی باز

با درود/ من نمی دانم که چگونه شما شب سر بر بالین می نهید! آیا اعتقادات و تفکرات شما نیاز به دروغ و تحریف گرایی دارد؟؟؟ چه بگوییم به شما که حتی وجدان را نیز زیرپا می نهید آخر پست شما چه ربطی به متن اثر داشت؟؟؟ کشتار مردم خوزستان به دست داریوش یا کشتن یاغی ای به نام Atamaita ؟؟؟ کجای وجدان و شرف یک آدم کشتن یک مشت شورشی را با کشتن مردم خوزستان یا هرکجای دیگر از زمین ،، یکی میداد؟؟ من نمی دانم شما مردم را چه فرض کرده اید ایشان داریوش به تصویر متن کتیبه DB, COLUMN 5: 1 : thâtiy : Dârayavaush : xshâyathiya : 2 ima : tya : adam : akunavam : duvitîyâ 3 mca : çitâmcâ : thardam : pasâva : yathâ : xshâya 4 thiya : abavam : Ûvja : nâmâ : dahyâush : hau 5 v : hamiçiyâ : abava : I martiya : Atamaita : nâma : Û 6 vjiya : avam : mathishtam : akunavatâ : pasâva : ada 7 m : kâram : fraishayam : I martiya : Gaubaruva : 8 nâma : Pârsa : manâ : badaka : avamshâm : mathishtam : aku 9 navam : pasâva : Gaubaruva : hadâ : kârâ : asiyava : 10 Ûvjam : hamaranam : akunaush : hadâ : Ûvjiyaibish : pas 11 âva : Gaubaruva : Ûvjiyâ : avâja : viyamarda : 12 utâ : tyamshâm : mathishtam : agarbâya : anaya : abi 13 y : mâm : utâshim : adam : avâjanam : pasâva : dahyâ 14 ush : manâ : abava : thâtiy Dârayavaush : xshâyathi 15 ya : avaiy : Ûvjiyâ : arikâ : âha : utâshâm : Aurama 16 zdâ : naiy : ayadiya : Auramazdâm : ayadaiy : vashnâ : A 17 uramazdâha : yathâ : mâm : kâma : avathâdish : akunavam 18 : thâtiy Dârayavaush : xshâyathiya : hya : Auramazdâ 19 m : yadâtaiy : yânam : avahâ : ahatiy : utâ : jîvah 20 yâ : utâ : martahyâ : thâtiy : Dârayavaush : xsh 21 âyathiya : pasâva : hadâ : kârâ : adam : ashiyavam : abiy : Sak 22 âm : pasâ : Sakâ : tyaiy : xaudâm : tigrâm : barati 23 y : imaiy : Sakâ : hacâma : âisha : yadiy : abiy : draya : a 24 vârasam : parashim : avadâ : hadâ : kârâ : visâ : viyatara 25 yam : pasâva : adam : Sakâ : vasiy : ajanam : aniyam : aga 26 rbâyam : hauv : basta : anayatâ : abiy : mâm : ut 27 âshim : avâjanam : mathishtashâm : Skuxa : nâma : avam : aga 28 rbâya : utâ : anaya : abiy : mâm : avadâ : aniyam : math 29 ishtam : akunavam : yathâ : mâm : kâma : âha : pasâva : da 30 hyâush : manâ : abava : thâtiy Dârayavaush : xshâya 31 thiya : avaiy : Sakâ : arikâ : âha : utâ : naiy : Auramazd 32 âshâm : ayadiya : Aurmazdâm : ayadaiy : vashnâ : Aurama 33 zdâha : yathâ : mâm : kâma : avathâdish : akunavam : thât 34 iy : Dârayavaush : xshâyathiya : hya : Auramazdâm : yadâta 35 iy : avahyâ : yânam : ahatiy : utâ : jîvahyâ : utâ 38 : martahyâ در این قسمت عملا دارند می گویند افرادی شورش کرده اند و من داریوش ارتشی فرستادم تا آنان که ناسپاس و آشوبگر بودند را نزد من بیاورند و من دستور مجازات و کشتن آنها را دادم آیا این مسئله ای پیچیده است؟؟؟؟؟ کجا سخن از کشتن مردم شده؟؟؟؟ مگر در جهان امروز هر کشوری خلافکارانی بگیرد مجازاتشان نمی کند؟؟؟ نکند می خواستید گل و بلبل به آنها بدهند و یا آش و حلیم بشان تعارف کنند؟؟ این نشان از قدرت مدیریتی یک حاکم دارد که در اولین فرصت دست شورشیان را از پشت بسته و درمانده اشان می کند تا مردم از شرشان راحت شوند. واقعا وجدانهای شما من را به شگفت آورده است تفو بر نامردان روزگار تفو 71. (5.1-14.) Darius the King says: This is what I did in both the second and the third year after I became king. A province named Elam became rebellious. One man named Atamaita, an Elamite -- they made him chief. Thereupon I sent forth an army. One man named Gobryas, a Persian, my subject -- I made him chief of them. After that, Gobryas with the army marched off to Elam; he joined battle with the Elamites. Thereupon Gobryas smote and crushed the Elamites, and captured the chief of them; he led him to me, and I killed him. After that the province became mine. 72. (5.14-7.) Darius the King says: Those Elamites were faithless and by them Ahuramazda was not worshipped. I worshipped Ahuramazda; by the favor of Ahuramazda, as was my desire, thus I did to them. 73. (5.18-20.) Darius the King says: Whoso shall worship Ahuramazda, divine blessing will be upon him, both (while) living and (when) dead. 74. (5.20-30.) Darius the King says: Afterwards with an army I went off to Scythia, after the Scythians who wear the pointed cap. These Scythians went from me. When I arrived at the sea, beyond it then with all my army I crossed. Afterwards, I smote the Scythians exceedingly; another (leader) I took captive; this one was led bound to me, and I slew him. The chief of them, by name Skunkha -- him they seized and led to me. Then I made another their chief, as was my desire. After that, the province became mine. 75. (5.30-3.) Darius the King says: Those Scythians... (= DB 5.15-7). 76. (5.33-6.) . . . (= DB 5.18-20). www.livius.org www.livius.org www.livius.org بفرمایید ببینیم دقیقا چه میگوید: داریوش شاه گویداین کاری که پس از سالهای دوم و سوم پادشاهی مردی ایلامی بنام Atamaita یک ایلامی سرکش شده ( سرکشی را هم از لغت نامه دهخدا ترجمه بگیرید تا مبادا معنی گل و بلبل از آن خارج کنند!!!!!!!) پس از آن من یک ارتش فرستاده چهارم. یک مرد به نام گئوبروه، یک فارسی بود و گئوبروه و خرد ( خرد = مقداری یا هامن یاران شورشی آتامایتا) ایلامی ها و رئیس آنها را دستگیر؛ او، او را به من، و من او را کشتند. پس از آن استان معدن ( مرکز ،، متمرکز،، آرام) شد. و سپس در پایان داریوش از آنها گلایه می کند ( کسانی از ایلامیان که شورش کردند) اریوش شاه گوید: کسانی ( کسانی همان افرادی از )ایلامیان بی وفا بودند و آنها را اهورامزدا بود پرستش نیست. من پرستش اهورامزدا؛ به نفع اهورامزدا، به عنوان آرزوی من بود، در نتیجه من به آنها است. سپس از نو داریوش به پرستش اهورا مزدا خدایی یگانه اسرار می ورزد و دوباره در ادامه بندها می گوید کسانی یا عده از سکاها نیز شورش کرده و درست همان ماجراع رخ می دهد که شورش سرکشان را دفع می کند و استان را معدن یا آرام می سازد. واقعا باید به حال برخی که تنها در حال جان دادن در بی وجدانی هستند افسوس خورد/ قضاوت با شما مردم عزیز

1 - من واقعاً برام عجیبه که امثال کیان ارثی چطور شب خوابشون میبره ؟ آیا باورهای اینها نیازی به دروغ و تحریف تاریخ و اراجیف بافتن و مغلطه (اون هم از نوع بچگونه و مسخره) داره ؟ سر تا پای وجود نحسشون دروغ و جعل تاریخ و کثیف کردن خود و اطرافشون هست. تعجب میکنم که مسئول این سایت چطور خزعبلات این موجود عنتر رو منتشر کرده 2 - این شتر نجاست خوار کیان ارثی اومده ابروی داریوش رو درست کنه زده چشمش رو کور کرده. کم عقل... 3 - در رد اراجیف این کیان بیمار روانی همین که کشتار مردم خوزستان رو منکر شده و برای منکر شدن این حقیقت دست به خودکشی زده ! کم شعور شاهرگ خودش رو زده ... بدبخت ولگرد ! عبارت Ûvja \ nâmâ \ dahyâuš \ hauv یعنی کشور عیلام (اوجا) یا همون خوزستان علیه داریوش قیام کرد. کشور عیلام ! سرزمین عیلام ! هیچ وقت به خاطر شورش 1 نفر نمیگن فلان کشور شورش کرد. حتماً وقتی بوده که اکثر مردم علیه داریوش قیام کرده بودن! که داریوش میگه اون کشور فلان شد! بعدش میگه hamiçiyâ \ abava \ I martiya \ Atamaita \ nâma \ Uvjiya \ avam \ mathištam \ akunavatâ اون مردم آتامائیتا رو به فرماندهی خودش انتخاب کردن که علیه من داریوش قیام کردن. بعد میگه I martiya \ Gaubaruva \ nâma \ Pârsa \ manâ \ badaka \ avamšâm \ mathištam \ aku navam \ pasâva \ Gaubaruva \ hadâ \ kârâ \ asiyava \ Ûvjam \ hamaranam \ akunauš \ hadâ \ Ûvjiyaibiš \ pas âva \ Gaubaruva \ Ûvjiyâ \ avâja \ viyamarda \ utâ \ tyamšâm \ mathištam \ agarbâya \ anaya \ abi y \ mâm \ utâšim یعنی گئوبروه که فرمانده لشکر هخامنشی بود با "عیلام" نبرد کرد! نه با یه نفر ! بلکه با یه سرزمین جنگید ! با یک کشور جنگید ! کشور که بی مردم نمیشه ! بعد هم میگه کشور به دست داریوش افتاد! ماجرای پرستش نکردن اهورامزدا هم که معلومه و خودت اعتراف کردی و به نظرم پرونده ش مختومه هست! مردم کشته شدن چون اهورامزدا رو پرستش نمیکردن. 4 - کیان بی وجدان و کم خرد !! اعتراض تو از ریشه هم وارد نبود چون نه بنیه علمی داشت و نه به دنبال راستگویی بودی . اما به نظر تیکه آخر متن رو نخوندی ! آخر مقاله این بود : «مقصود از اين گفتار، خرده‌گرفتن از داريوش نيست. چه اينكه مديريت جامعه علاوه بر منطق، به شمشير و خشونت نيز نيازمند است. روی سخن ما با كسانی است كه از تاريخ هخامنشيان كمترين آگاهی و دانشی ندارند، ليكن مدعی ميراث‌بانیِ تاريخ ايران‌زمين اند...» چشمهاتو بستی و دهنت رو وا کردی. پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود . 5 - کیان ارثی در ادامه اودم ترجمه انگلیسی مطلب رو هم گذاشت ! مطمئن شدم که انگلیسی هم بلد نیست فقط خواسته کلاس بذاره . بی سواد کم شعور کیان ارثی ! تو ترجمه ای که خودت اوردی نوشته شده : A province named Elam became rebellious یعنی استان عیلام - سرزمین عیلام- شورش کرد ! سرپیچی کرد ! به یه نفر که نمیگن استان ! اون سرزمین کلی آدم داشت. جمعیت داشت. مردم داشت! چرا داریوش نگفت به نفر و ده نفر و صد نفر ؟ چرا گفت "یک سرزمین شورش کردن" ؟ چون اکثر مردم در این قیام حضور داشتن . ادامه: One man named Atamaita, an Elamite -- they made him chief یعنی عیلامیها اون مرد رو فرمانده خودشون کردن! یعنی اون فرمانده عیلامی ها منتخب مردم بود ! ولی داریوش نه! این هم یه سند دیگه که از حرفهای خودت نشون میده اون قیام مردمی بود. بعد میگه: he joined battle with the Elamites یعنی او (فرمانده لشکر هخامنشی) با عیلامیان جنگید ! نه علیه یک نفر ! بعد میگه Thereupon Gobryas smote and crushed the Elamites یعنی گوبریاس (گوبروه فرمانده لشکر هخامنشی) عیلامیها رو در هم کوبید و خوردشون کرد. لهشون کرد. نه یه نفر رو ! عیلامی ها رو ! قیام مردمی رو... تا آخرش همینجوری سند بر مردمی بودن قیام هست و رفتار داریوش با مردم خوزستان . مطالعه کن و آبروی خودت رو نبر کیان ارثی شتر زانودررفته !

با درود مجدد / یک موضوع دیگر که بنده فراموش کردم خطاب به ادمین سایت و مدیر سایت است عزیز من اگر از روی غرض این کار را می کنی که هیچ! شاعر می فرمایید ( دیدگان عقل گر بینا شود خودفروشان عاقبت رسوا شوند) اما اگر خیر این مطالب به صورت مقاله به دست شما میرسد و شما تنها آنها را باز پخش می کنید که این درست نیست بزرگوار وجدان برای هر کس ارزنده تر از هر چیز است ببینید این دقیقا همان متن انگلیسی شما است که من نیز از سایتی که شما گرفتید گرفتم. این متن شماست : King Darius says: The following is what I did in the second and third year of my rule. The province called Elam(((((((( revolted from me)))))))) . An Elamite named ((((((( Atamaita )))))))) they made their leader. Then I sent an army unto Elam. A Persian named Gobryas, my servant, I made their leader. Then Gobryas set forth with the army; he delivered battle against the Elamites. Then Gobryas destroyed many of the host and that Atamaita, their leader, he captured, and he brought him unto me, and I killed him. Then the ((((((( province became mine )))))))) . King Darius says: Those Elamites were faithless and Ahuramazda was not worshipped by them. I worshipped Ahuramazda; by the grace of Ahuramazda I did unto them according to my will.[2] ترجمه شما نامی از مرد شورشی نمی برد که بسیار عجیب است دوم کلا کلمه شورش را هم نیاورده اید و سوم در آخر استان آرام گرفت یا متمرکز شد یا بازگشت به من را با غرض به کشور ترجمه کردند به طوری که یعنی آنها اصلا عضویی از قلمرو نبودند و این بسیار انحرافی است و اصلا درست نیست. دور کلمات مورد نظر نیز من علامن زدم که متوجه بشوید. حتی باز هم اشکال دارد اما بنده به آن اشاره نمی کنم و در آخر تا جایی که من میدانم مکانهای کهن را را با نام کهنشان نام میبرند نه نام امروزی اشان فوقش نام کهن را می آورند و در پرانتز ذکر نام جدید را می گویند که این نیز جالب بود. بدرود ایمان کیانارثی

جناب ایمان کیان ارثی ، به نظر میرسد شما علاقه ای به مطالعه ندارید و قبل از مطالعه دقیق یک مطلب برای حمله به آن و موضع گرفتن اقدام میکنید. این رفتار در هیچ محکمه ای عاقلانه شمرده نمیشود. اولاً در پایان نوشتار، نویسنده گفته است که هدف، ایراد گرفتن بر داریوش نیست، چه اینکه مدیریت اجتماعی لازمه اش همین نوع رفتارها است. امروز حتی مدعیان آزادی و حقوق بشر دقیقاً همین کارها را انجام میدهند.لطفا انتهای مقاله را مطالعه بفرمایید و قضاوت عجولانه و مغرضانه را کنار بگذارید. ثانیاً کتیبه بیستون تعداد بسیار زیادی ستون و بند و سطر دارد. قرار نیست کل ترجمه در اینجا قرار بگیرد. بلکه تنها بخش خاصی که مد نظر است آورده شده است. همانطور که شما هم برای اشکال تراشی، همه ترجمه را نیاوردید، بلکه بخش خاصی را ذکر کردید. ثالثاً مردم خوزستان چند نوبت توسط داریوش سرکوب شدند، مثلاً در ستون 1، بند 16-19 هم آمده است، مورد دیگری هم در ستون 5 بند 1-2 آمده است و ... هدف بیان اصل ماجرا بود، نه تبیین جزئیات آن. برای جزئیات و یافتن نام افراد (که مهم هم نیست) نویسندگان میتوانند به اسناد ارائه شده مراجعه کنند. یکی از فوائد ذکر سند همین است که خواننده برای مطالعه بیشتر و آگاهی از نکات ریز مسئله میتواند مستقیماً به سند مربوطه مراجعه کند. ترجمه ای که دوباره به مخاطب تحویل میدهید، دقیقاً خلاف حرفهای شما رو اثبات میکند، و نشانه بهانه‌تراشی است. چون کلمه revolte به معنی سرپیچی و نافرمانی کردن و شورش است. در متن ترجمه ای که در مقاله آمده است، دقیقاً این عبارت ترجمه شده است: «داریوش شاه گوید: این است آنچه که من در دومین و سومین سال، پس از آنکه شاه شدم، کردم. سرزمين اووجا Ûvja (عيلام، كه همان خوزستان و ايلام امروزی است) "نافرمان" شد.» کلمه نافرمان برای واژه revolte مناسب است. درباره واژه کشور هم عیلام همواره کشوری مستقل بود، اما اینکه هخامنشیان آن سرزمین را اشغال کردند و به عنوان یک استان از خاک خود درآورده اند، دلیل بر این نمیشود که ما این رفتار او را مطلقا درست تلقی کنیم. گذشته از این، ترجمه ای که در متن آمده درست است. واه dahyâuš در اصل به معنی کشور است. کشور عیلامیان... همانطور که در سایر کتیبه‌ها هم این واژه به همین صورت "کشور" (country) ترجمه شده است (http://www.livius.org/aa-ac/achaemenians/DPd.html). پس آنچه در متن مقاله آمده درست است.

واژه kârâ یعنی مردم . پس قیام مردم خوزستان (ی همون اووجا) مردمی بوده و داریوش هم میگه مردم رو سرکوب کردم

داریوش کار خوبی کرده . امروز حتی در غرب هم از زدن و کشتن و خورد کردن مخالفین و شورشی ها ابایی ندارن

استاد کیان ارثی حق مطلب را عدا کرده دستانتان را میبوسم استاد محترم.

اگر در پی احساسات و عقده گشایی هستید، پس باید دست استاد خود را ببوسید. اما اگر در پی حقیقت هستید، بهتر است که در برابر کلام حق که از زبان اقای اردشیر سلامی جاری شده تسلیم شوید. ضمنا پیش از اینکه دست کسی را ببوسید لطفا یک دور درس‌های دوره ابتدایی را مرور کنید. چون "ادا" درست است. نه "عدا"

ببوس تا بمیری

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.