خیانت بزرگ و نا بخشودنی به کتاب زرتشتیان

  • 1392/03/20 - 00:29
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_خیانت کردن به یک کتاب و اثر به این نحو است که کتاب به زبانی باشد که مخاطبان نتوانند به آن را ترجمه کنند و باید به مترجم رجوع کنند و مترجم خلاف چیزی که نویسنده کتاب قصد کرده را ترجمه کرده و به مردم بیان کند.
اوستا کتاب مقدس زرتشتیان

خیانت در مورد یک اثر و کتاب این است که مترجم آن ، معنا و مفهومی که نویسنده قصد داشته  به خواننده  منتقل کند را عوض کرده و معنا و مقصود خود را به عنوان ترجمه کتاب قرار داده و به خواننده منتقل کند!
این خیانت زمانی بزرگ  و نابخشودنی محسوب می شود که کتاب منصوب به  یک پیامبری باشد که پیروانش  باید به آن کتاب عمل کنند،علاوه براینکه زبان نوشتاری کتاب بگونه ای باشد که خیلی به ندرت افرادی بتوانند آن کتاب را ترجمه کنند!
برای توضیح بیشتر ابتدا مختصرا در مورد زبان نوشتاری اوستا مطالبی را بیان می کنیم:
خط پهلوی که خط اوستایی بر آن استوار است، خط رایج برای نوشتن زبانهای گوناگون ایرانی میانه بود، ولی برای نوشتن زبان دینی که نیازمند دقت فراوان بود بسنده نبود چرا که پهلوی یک ابجد ساده شده هجایی با ۲۲ نماد (حرف) بود که بیشتر آنها مبهم بودند (بدین معنا که دارای بیش از یک صدا بودند). در مقابل، اوستایی یک خط کامل با نویسه‌های (کاراکتر) روشن و رسا برای صداها بود و اجازه ابهام زدایی آوایی چندصداییها (allophone) را می‌داد. این الفبا شامل شماری از نویسه‌های بر گرفته از پهلوی شکسته (a, i, k, t, p, b, m, n, r, s, z, š, xv) بود حال آنکه برخی از نویسه‌ها (ā, Y) تنها در پهلوی دینی موجود بود (در پهلوی شکسته y , k دارای نویسه یکسان هستند). به نظر می‌رسد که برخی از آواها مانند Ə از حروف کوچک یونانی گرفته شده باشد[1].اوستایی شکلی ویژه از l پهلوی است که تنها در نشانه‌های آرامی موجود است. برخی از حروف (مانند: ŋ́, ṇ, ẏ, v) نوآورانه هستند. خط اوستایی، مانند خط پهلوی و همچنین آرامی از راست به چپ نوشته می‌شود. در خط اوستایی حرفها به هم جسبیده نیستند و خطوط پیوند (انواع استاندارد عبارتند از: sk, šc, št, ša)کمیاب بوده و خاستگاه ثانویه دارند.[2]

نکته دیگر اینکه اوستا از نظر زبان به هیچ وجه یکدست نیست بعضی قسمتها کهنه‌تر و از نظر دستوری با قواعد زبان اوستایی بیشتر مطابقت دارند ولی در برخی قسمتها این قواعد کمتر مراعات شده‌اند[3]
پس با توجه به نکته ای که بیان شد مبنی بر اینکه خط اوستا خط معمولی نبوده که هر افراد متعددی بتوا نند آن را ترجمه و این وظیفه مترجم را سنگین می کند که با نهایت دقت آنر ا ترجمه کند.

اما آن خیانت بزرگ:
ابراهیم پورداود که مترجم کتاب اوستا است ، در ترجمه فارسى اوستا راه خلافى رفته است! چنان که مؤلف کتاب «تاریخ اجتماعى ایران باستان»و تحت عنوان بى اعتبارى ترجمه هاى ابراهیم پورداود از اوستا مى نویسد: پورداود در کتاب ادبیات مزدیسنا و در ترجمه گاتها و یسنا همه جا هرمز یا اهورا مزدا را خداوند یکتا نامیده و خدایان دیگر زردشت را از فرشتگان وى شمرده است و براى این که چنین عقیده اى را با اوستا منطبق سازد لفظ «ایزد»، «یزدان» و «بغ» را که هر سه در زبان فارسى قدیم و جدید به معنى خداوند است در ترجمه هاى خودگاهى به لفظ «فرشته» تبدیل کرده، و گاهى معنى عبارات و واژه ها را چنان تغییر داده که خواننده تحت تاثیر عقاید مترجم قرار مى گیرد و از توجه به اصل مطلب و مقصود زردشت باز مى ماند. سپس مى افزاید: در صفحه 29 جلد اول کتاب ادبیات مزدیسنا، چنین مى نویسد: پس از ظهور زردشت خداى یگانه به اهورا مزدا موسوم شده است.
همچنین در صفحه 36 همان کتاب مى نویسد: زردشت به قوم خود گفت آنچه در بالا و پایین است جمله را یک آفریده، سازنده است و جز او کسى شایسته ستایش نیست و حال آن که در کتاب زردشت و حتى در کتب زمان ساسانیان هیچ کجا هرمز به صفت واحد و یگانه توصیف نگشته و همچنین زردشت هیچ کجا قید ننموده که (به جز اهورا مزدا کسى شایسته ستایش نیست) بلکه بر عکس آن به نام هر یک از خدایان زردشت ژست مخصوصى در ستایش و نیایش تنظیم یافته است و اکثر جزوات اوستا مشتمل بر این نیایشها و ستایشها مى باشد». پورداود براى این که اهورا مزدا را خداى یگانه معرفى کند دراوستا هر کجا از خدایان دیگر زردشت با لفظ «یزدان» و «ایزد» یاد شده و شاید این لفظ بیش از یکصد مورد در اوستا تکرار شده است [4]همه را به «فرشته» معنى کرده است در صورتى که این واژه در زبان فارسى کنونى و یا در پهلوى ساسانى و زبان اصلى اوستا در ردیف بغ Baqha به معنى خداوند استعمال شده است لذا دارمستتر Dasmestatr دانشمند فرانسوى این دو لفظ را همه جا به واژه Dtev و خداوند ترجمه کرده است. حتى خود پورداود نیز در دیباچه کتاب به جاى بسم الله جمله به نام یزدان بخشنده بکار برده است و «یزدان» را به معنى خدا گرفته است.[5] روى این دلیل  ترجمه هاى فارسى نامبرده، از جزوات پراکنده خود اوستا، بى اعتبارتر است و محققان از مراجعه به آنها نمى توانند عقاید زردشت را به دست آورند. زیرا در این ترجمه ها علاوه بر این که حقیقت افکار زردشت و دین ایران باستان منعکس نشده، خود این ترجمه ها و تفسیرها باعث تحریف اوستا هم شده است متاسفانه اخیرا عده اى از استادان و دانشجویان تحت تاثیر افکار خاص او قرار گرفته و ترجمه هاى او را مدرک قرار داده اند که دور از واقعیت است.
بدین جهت مؤلف تاریخ اجتماعى ایران باستان، بعد از آن که نمونه هاى زیادى از اشتباهات پورداود را در ترجمه هاى اوستا یادآورى نموده، نوشته است: این قبیل اشتباهات و خطاهاى وى به قدرى کثیر و متعدد است که ذکر همه آنها از گنجایش کتاب ما بیرون مى باشد. منظور پورداود در این ترجمه ها این بود که مندرجات اوستا را در نظر خوانندگان فارسى زبان با عقاید شخصى خود منطبق سازد و یک اوستاى نوبنیاد و نوظهور و غیر واقعى به محققان ایرانى عرضه بدارد و راهى را که امثال آنکتیل دو پرون و دیگر دانشمندان غیر ایرانى در توسعه فرهنگ و ادبیات فارسى پیموده اند در نظر محققان یا دانشجویان ایرانى معکوس و وارونه جلوه دهد.

پورداود در ترجمه هاى فارسى از قاعده اصلى ترجمه منحرف شده و به هیچ یک از خوانندگان و محققان فارسى زبان مجال نداده که در تفسیر کتاب زردشت همت گمارند و عقیده اى غیر از آنچه وى راجع به زردشت بیان داشته، اتخاذ کنند و این امر سبب شده که تاکنون محققان و اوستا شناسان ایرانى در صدد انتقاد از گفته هاى پورداود و یا در صدد تفسیر و تحقیق در فلسفه و افکار زردشت برنیامده اند. حال باید دید چه باعث شد که پورداود اقدام به چنین ترجمه هایى کرده است.
نکته ای که می توان از این بحث نتیجه گرفت این می باشد که با توجه به کلمه ایزدان که بارها  در اوستا به  کار رفته و معنای صحیح آن  به معنای خدایان می باشد مشخص می شود  دین زرتشتیت دین یکتا پرستی نبوده بلکه پیروان آن ها به خدایان متعدد اعتقادداشتند و به همین دلیل است که مترجم اوستا ایزدان را ،فرشتگان معنا کرده تا به این شکل یکتاپرستی را برای دین زرتشتیت اثبات کند!

-----------------------------------

منابع:

1.همایونفرخ، رکن‌الدین. سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان، انتشارات اساطیر

2.اوستا، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، صفحه ۹۳۲

3.اوستای کهن (متن کامل)، گزارش و پژوهش رضا مرادی غیاث آبادی، چاپ ۱۳۸۲، صفحه ۹ تا ۱۲

4.کتاب زبان فارسی و سرگذشت آن، نوشتهٔ دکتر محسن ابوالقاسمی

5.اوستا، جلیل دوستخواه(از گزارش ابراهیم پورداوود، چاپ پنجم ۱۳۶۴، برگِ نخستِ پیشگفتار

دیدگاه‌ها

باید اعتراف کنم درین متن چیزی جز بی اطلاعی نگارنده کم سواد ندیدم ، اولا دین زرتشت از خاتواده بیش از 7000 ساله میترای پیامبر است ،یعنی زرتشت دین چند خدایی میترایی را اپدیت و تبدیل به یگانه پرستی کرد ، " ...تﺭﺍ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ، ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ (ایزدان میترایی)ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ (34بند 5). در میتراییسم ایزد بانوهای متعددی از قبیل اردویسر اناهیت ... وجود داشت که پس از ظهور زرتشت و اعلام یگانه پرستی دوباره توسط مغان میترایی چون کرتیر و در دوران شاپور ساسانی به اوستا و دین زرتشتی افزوده شد که امروزه میدانیم که تنها گاتاها از زرتشت هستند، در گاتاها تنها یگانه پرستیست و چندخدایی به هیچ عنوان وجود ندارد ،مشتی یاوه کپی میکنید و اینجا مینویسید حداقل کمی تحقیق کنید .

خوب دیگه بیش از این از پیروان گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک توقعی نیست که ذره ای ادب و احترام و تربیت انسانی داشته باشند (چه برسد به تربیت الهی ) فقط فحش وتوهین و یاوه گویی !بعد شعار می دهید گفتار نیک!!!!

کسی که معلومات و دانشش در حد دینی دبستان هستش ، لازم نیست جهل خود را به همگان ثابت کند

سلام بر شما. متأسفانه همین طور هست و اکثر کسانی که نسبت به اسلام و مذهب اهلبیت هتاکی می‌کنند، اطلاع درستی از حقیقت ندارند. سطح معلومات ایشان بسیار پایین و سطح تحلیل هم بسیار نازل. تفکر منطقی بسیار کمرنگ و رفتارهای احساسیِ مبتنی بر خیال و وهم: بسیار پررنگ. این خلاصه ای از حال و روز این عزیزان هست. بخشی از آنان، در تلگرام و... چیزهایی را میخوانند و بدون اندکی تفکر و تحقیق، باور میکنند.

اینجوریه دیگه ... من یهودی هستم . اگه کسی رو در رو به اسلام اتهام وارد بکنه تیکه تیکه اش میکنید ، باز صد رحمت به زرتشتی که فقط گفتار نیک کنار میذاره !

توگفتی و همه هم باور کردند که یهودی هستی !اونم با این دفاعی که از زرتشتیان می کنی !فکر کردی همه مثل خودت این قدر آی کیو شون بالاست که این گفتار نیکت و باور میکنند!!!؟؟؟این نکته را در مواظب باش که دیگه این گفتار نیک و جای دیگه نگی و اونم اینکه در اعتقاد یهودیان هست که تنها دین حق یهودیته!و اون باید در جهان فراگیر بشه و حتی هیچ کسی نمی تونه یهودی بشه مگر اینکه پدر و مادرش یهودی باشند!حالاشخصی با این اعتقادسینه چاک دین زرتشتیت باشه!!خودمونیم عجب گفتار نیکی گفتیا!!!

من کجا از زرتشتیان طرفداری کردم ؟ من فقط چیزی که درست میدونستم گفتم ! گرویدن به یهودیت هم ازاده ، میخوای یهودی بشی؟

با سلام .... مطالبی را که نوشته اید بسیار ضعیف و بی اساس و مدرک میباشد.از طرز نوشته های شما امعلومه که هیچ تحقیقی در مورد درین زرتشت نکرده ای. من متن ها و کتاب های گوناگونی را مطالعه کرده ام و به شما پیشنهاد میکنم کتاب مزدیسنا و حکومت مهندس آشتیانی را مطالعه فرمایید تا دریابید که دین زرتشت دین یکتا پرستی است. شما ترجمه پورداوود رو رد کردی ؟؟ خب ترجمه گات های اقای اذرگشسب رو بخون تا به یکتا پرستی دین زرتشت پی ببری. من مطمنم که اقای پورداوود ترجمه اش درسته .... شما ایزد رو خدا معنی کرده ایی در حالی که معنی اصلی آاوون اینه: در لغت نامه دهخدا در معنی رب‌النوع یا ایزد آمده است: فرشته‌ای که حق‌تعالی برای پرورش و حفاظت هر نوع نباتات و حیوانات و جمادات مقرر فرموده چنانکه برای پرورش هر نوع، فرشته‌ای علی‌حده است . (آنندراج ). ج، ارباب انواع . (یادداشت مرحوم دهخدا). خب با این تعریف درست میفهمیم معنی ایزادان فرشتگان است خواهشا اول مطالعه کنید سپس مطلبی را بنویسید

سلام. در اوستا اثری از توحید نیست. اسنادی فراوان از اوستا -حتی از گات‌های اوستا- نشانگر شرک، ثنویت و چندگانه پرستی در این آیین است. بنگرید به: نفی توحید افعالی در اوستا: http://www.adyannet.com/news/12224 و نفی توحید ذاتی در دین زرتشتی : http://www.adyannet.com/news/12384 اسناد مدنظر شما در اين مقالات موجود است. با تشكر

همچنین اشتراک زرتشتیگری با هندوئیسم در قداست و پرستش گاو را در این نوشتار ببینید که رسیدن به روان گاو، بالاترین مقام عرفانی در دین زرتشتی شمرده شده است: http://www.adyannet.com/news/1329

میشه بطفا من رو راهنمایی کنید که اوستا ی اقای دوستخواه بهتر است یا اقای پورداد؟

این دو تقریبا مشابه هم هستند. آقای دوستخواه در گزارش اوستا از ترجمه پورداود استفاده کرده است.

درود بر مجيد گرامي؛‌ درباره امشاسپندان و ايزدان، به اين نوشتارها نگاه كنيد *** تا به كنهِ آنچه گفتيد پي ببريد: www.adyannet.com/news/2319 *** همچنين: *** www.adyannet.com/news/1725 به راستي آيين زرتشت و نَسك آن اَوِستا در زمينه خداباوري و فلسفه خداشناسي بسيار ابتدايي و پراكنده گو است و نادرست سخن گفته و نادرست داوري كرده است.

سلام. من یک پیرمرد دهاتی و بیسوادم. از حرفهای قلنبه سلنبه هم چیزی سردرنمی آورم. شغل ام هم چوپانی و کشاورزی بوده. اما در بسیاری از نزاعهای دایر دیده ام که طرفین دعوا یک نکته مهم را در نظر نمیگیرند و آن "مبنا" است. بقول مسلمانها "خدا رحمت کند" سعدی را که در انتهای حکایتی زیبا میگوید: گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد / بخود گمان نبرد هیچکس که نادانم و کل حکایت چنین باشد: سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال یکى یهود و مسلمان نزاع مى کردند چنانکه خنده گرفت از حدیث ایشانم به طیره گفت مسلمان گرین قباله من درست نیست خدایا یهود می‌رانم گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد بخود گمان نبرد هیچکس که نادانم یهود گفت به تورات مى خورم سوگند وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم (این را برای مزید فایده آوردم. حیفم آمد که در این عصر ادعا مغفول بماند) و اما نکته ای و سئوالی: هر کس ادعا میکند که :"من درست میگویم". و یا "حرف درست را در اینجا آورده". و اما سئوال: از کجا معلوم؟ و به چه دلیل میگویید که حرف شما درست است؟ ... آیا صرف اینکه "من میگویم" و یا "من در کتاب فلانی این مطلب را خوانده ام" هم شد دلیل درست بودن یک مطلب؟ ... اگر این چنین است پس نظرتان در مورد کلیله و دمنه چیست؟ (قطعا و با استحکام هم نمیتوان گفت که کلیله دمنه داستان است و مزخرف است و خیال است... چون در کتابهای علوم غریبه تکنیکهایی آمده که مدعی اند با انجام دادن آنها میشود با حیوانات حرف زد. ... و از سزمین هند هم که این حرفها بعید نیست/در ضمن، نویسنده در مقدمه میگوید: "آورده اند که..." و این جمله یعنی نقل قول. و نگفته که اینها خیالات من است و داستان). ... اتفاقا من هم در آن کتاب دیدم و خواندم که روباه و شیر و گرگ و ... حرف میزدند! و کتاب پینوکیو چطور؟ و کتاب سندباد چطور؟ و رستم چطور؟ کیکاووس چطور؟ و به بت عده ای خیال پرست به نام کوروش شاه بزرگ تورات هم که نمیشود نزدیک شد ... چون کوروش پرستان بر خلاف ادعایشان بسیار تروریست و آدمکش و جنایتکار هستند و اصلا اهل شنیدن و گفتگو نیستند. / و کوراوغلو چطور؟ و زیگفرید جرمانی چطور؟ و سینوهه طبیب فرعون چطور؟ و گالیور چطور؟ و .... مگر صرف خواندن در کتابی دلیل درست بودن آن حرف و نظریه است؟ ... و ... در اینجا است که میبینیم بسیاری از مردم از هوششان استفاده میکنند اما از عقلشان، نه! و نگویید که ما میدانیم اینها داستان است و افسانه است و .... چون در بسیاری از کتابهای قدیم اصلا تصریحی در مورد داستان بودن نشده و از کجا معلوم که واقعیت نبوده باشند؟ و اما ریشه بسیاری از این دعواها فقط "من" است و نه حق و نه حقیقت. چون مردم معمولا نمیخواهند به "حق" برسند بلکه در بسیاری از موارد فقط میخواهند حرف "من" را اثبات کنند... و همین جهل و غرور و شهوت آدمها هم میشود ابزار برده داران نوین و قدیم. مثلا در این مورد. یکی آمده در اصل ترجمه تشکیک کرده. و دیگری هم آمده گفته من در فلان کتاب خواندم و بعد اون یکی اومده گفته یهود و یهودی و بعد همینجور بحثهای الکی یهودی ساز و اختلاف انگیز ادامه پیدا کرده در حالیکه فقط با یک جمله مسئله قابل حل بود. و آن یک سئوال بود با عنوان: به چه دلیل؟ و یا: با کدام مدرک؟ چون در اینجور مباحث اگر "مبنا" تعیین و تعریف نشود این بحثهای بی سرانجام را انتهایی نباشد. مثال: فرض کنید من و شما داریم با هم حرف میزنیم. و بعد هم هر کداممان میرود دنبال کارش. ... و حالا یک نفر بیاد به من یا شما بگه که من پشت سر شما حرف بد زده ام... آنوقت شما باید چکار کنید؟ و یا کسی آمد پیش من و گفت که شما پشت سر من حرف بد زده اید... آیا این عاقلانه است که من غضبناک شوم و اسلحه بردارم و بیایم و شما را بکشم؟ .. حالا وقتی من و شما بمیریم... و بچه های ما (و بعد ... بچه های آنها ... و باز ... بچه های آنها ... ) بخواهند این اختلاف را پیگیری کنند از کجا بفهمیم که چه کسی درست گفته و کی دروغ گفته؟ .... تکلیف چیست؟ .... آیا عاقلانه تر آن نیست که بررسی کنیم و ببینیم که چه کسی در این وسط دروغگوست تا حرف او را به عنوان سند نگیریم و بر اساس آن خون نریزیم؟ ... اگر این حرف عاقلانه نیست پس چه کاری عاقلانه است؟ در ادبیات منطقی و عقلانی و بین آدمهایی که میخواهند عاقل باشند و از رفتار احساسی حیوانات پیروی نکنند میگویند بررسی سلسله سند. و برای این بررسی هم قواعدی وضع شده. مثلا گفته اند اگر در سلسله سند یک آدم دروغگو باشد سند باطل است. وگرنه ضعیف و .... خلاصه کنیم: قرآنی که در دست مسلمانان است دارای سلسله سند است(با همه خدشه هایی که کفار و منافقین و یهود سعی کرده اند در آن وارد کنند). یعنی میگویند: این قرآن به رویت حفص از عاصم از ... تا برسد به رسول الله. و حالا سئوال: سلسله سند اوستا چیست؟ اگر سلسله سند مشخص نباشد من هم میتوانم کتابی بنویسم و ادعا کنم که از جانب خدا بوده... مردم سه هزار سال بعد از کجا میفهمند که راست بوده یا دروغ. و لابد بعد از این هم پیروان کور دل و هواداری خواهند بود که هی جملات خوشکل را به نام من برای رسیدن اهداف شان به قالب بزنند! کی به کیه؟!!! التماس تفکر! و لعنت بر یهود که بخاطر منافعشان یک عده احمق را به جان هم می اندازند.

شما که اینقدر معلوماتت بالاست که رو دست ابراهیم پورداوود زدی خوب بیا اصلاح شده اش را تالیف کن بفرست تو بازار...............هه هه هه........

تا میتونید دست و پا بزنید! اما بدونید وقتی چون شمایی این حرفها رو پیش بکشه ذره ای از ارزش زرتشت کم نخواهد شد که هیچ، معتبرتر هم خواهد شد! بله. دین زرتشت یکتاپرستی موردنظر ادیان سامی رو نداره اما اصلا چه بهتر! کی گفته ایده آلهای شما بهترین چیز ممکنه؟!

جز چند جمله باقی بحث های و جدال ها را بسیار بچه گانه و غیر عالمانه می بینم....اگر امثال دکتر معین و دهخدا ها و دانشمندان دیگر در اینجا بودن ....نه تنها به این بحث های بی سر و ته می خندیدند....بلکه به زباله دونی می ریختند...مطالبی که نوشته شده از سوی اون آقا حساب دو دوتا چهارتاست ... آقا ادعایی کرده .... کسیکه دنبال راستی و حقیقته باید بگوید: مدرک از اصل زبان پارسیک(پهلوی) واو ارائه کن همینطور اشتباهات جناب پور داود در ترجمه....دفاع از پور داود نه پاداشی برای ما از سوی اهورا مزدا دارد نه زرتشت پیامبر خوشحال می شود بلکه عین کژی و گجستکی که انسان پارسی بخواهد چنین بحث نماید

هیچ دینی مانند زرتشتی نیست و نخواهد بود به راستی که برترین دین ، زرتشتیست است

خوب به جای این خوب نیست بگویید چی خوبه؟ وقتی بهترین منبع در دسترسی این کتاب هست باید چه کرد ؟

نظر همه دوستان محترمه است حالا یا درست یا غلط مهم نیست در بحث باید با آگاهی و احترام و بدون تعصب حرف زد ولی ازنظرات دوستان استفاده کردم چون در هر حال یک دیدی به شما میده ولی هیچ دینی مذموم نیست در ادیان باستانی هم اطلاعات موثقی مانند دینهای متاخر در دست نیست

سلام و ادب. لطفاً بفرمایید کدام برگردان اوستا معتبر است؟

سلام. راه درست این است که برگردان‌های مختلف را با هم مقایسه کنید. اما گزارش دکتر دوستخواه هم بد نیست. تا حد زیادی پذیرفتنی است. هر چند که همان هم نیاز به بررسی و دقت دارد.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.