افزودن نظر جدید

همه این باور را دارند که دروغ عامل بیشرین گناه است. ضمن اینکه دین زرتشتی پس از دین نوح و ابراهیم و موسی و ... بوده است. چگونه ممکن است که دین زرتشت آموزگار دیگر ادیان آسمانی باشد در حالیکه خودش پس از آنان روی کار آمده است؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.