افزودن نظر جدید

دروغ گویی شیرین: ناقص آوردن یک جمله هم دروغ است برای اثبات خود زمین و زمان را به هم بافتن هم دروغ است . نادیده گرفتن حقیقت هم دروغ است. سرا پای نوشته های شما از این موارد سرشار است. برداشت های کوته بینانه و و قشری . حرص از اینکه جواب اثباتی نداریی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.