افزودن نظر جدید

حک کردن حرز چهارده معصوم بر روی سنگ عقیق وآویزان کردن آن از گردن خیلی خیلی تاثیر دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.