افزودن نظر جدید

در جهان بینی زرتشت، مهم ترین مسئله روان گاو مقدس است : http://www.adyannet.com/news/1329
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.