افزودن نظر جدید

ایشالله قبول باشه يوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتي کتابه بيمينه... [ اسراء 71] روزي که هر کس با نام امام و پيشوايش خوانده مي شود، پس کساني که نامه اعمال در دست راست دارند... کتاب که نامه اعمال انسان است، و اعمال او را ثبت مي کند و همو که رهبر آدمي است، نشان دهنده اعمال و افکار دنيوي اوست. بنابر اين، وقتي محبت و عشق به پاکان، عمل و کردار کسي بود، همان هم رهبر و امام او خواهد بود. قرآن کريم نيز دو نوع امام و پيشوا عنوان فرموده است: امام نور و امام نار: و جعلناهم ائمه يدعون الي النار. [ قصص 41] و آنان را اماماني قرار داديم که به سوي آتش دعوت مي کنند و مي خوانند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.