افزودن نظر جدید

کسی که دیگران را به مطالعه گاتها دعوت میکند باید بگوید کدام ترجمه گاتها؟ مثلاً گاتها به ترجمه شروو و گاتها به ترجمه شهزادی از زمین تا آسمان با هم فرق دارند. چون گاتها کتابی هست که بخش زیادی از آن قابل فهم و ترجمه نیست: https://www.adyannet.com/fa/news/29263 و https://www.adyannet.com/fa/news/29135
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.