افزودن نظر جدید

سندش موجوده.یکی گرگکی بود بی دست و پای / همی کرد زوزه که پان تورکم هارای نِیم ز اهل ایـران مـغــول زاده ام / نـوشــتـه نــژادم بـه قــلاده ام بـود بـر دلــم کـیــن ز ایــرانـیـان /بخواهم جدا کـــــرد “آذربایجان” به الهام علی اف یکی نـوکـــرم / فروشـم بـه او مـلـت و کـشـورم کـنـم جـعـل تـاریـخ و جـغــرافیا / سـلاحـم دروغ و نـفـاق و ریـــــا به فردوسی طوس توهیـن کـنم /بـه یـکـدیـگـر اقـوام، بـدبـیـن کـنم بود سنگ پا پیش من چون حریر / کـنی گـوش حـرفـم زنـی تو کهیر چو بیشرمی و زشتی افزون نمود /ز حـد زوزه ی مـفت بـیـرون نـمود بـزد بـر سـرش نـاگهان نره شـیر /که ای گرگ بی دست و بی پا, بـمیـر تـحـمـل نـمـودیـم از اندازه بیش /نـگـر بـر خـودت ابـلـه زشـت کـیش تو بدبخت نادان بدین دست و پا /تـوانـی کَـنـی سـر ز ایــران جـدا؟! دو گوشت بـپـیـچـم بِــبُـرم زبــان / اگـر بـیـنـمـت بــاز جـفـتـک 
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.