افزودن نظر جدید

منظورم از بت، بت های بعل و نبو است که نبونید تبعیدشان کرده بود، نه اینکه خودش خداپرست بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.