افزودن نظر جدید

به نام خدا مردم با میل خود اسلا را پذیرفتند. گروندگان به اسلام حتّی برای پایداری بر دیانت خود در مقابل زور وفشازر گردنکشان زور گو ایستادگی کردند. در گرایش به دیگر ادیان آسمانی هم گرارشی که دلتلت کند مردم به زور گرایش داشته اند ندارریم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.