افزودن نظر جدید

این مطالب جز تخریب ایران باستان چیزی نداره.با تند روی به عقاید مردم نسبت به ایران باستان و بزرگی آن چیزی نصیب شما نمیشه.لطفا مثل زرتشت به عقاید همدیگر احترام بگذارید تا تخریب و نشان دادن برتری افراطی.لازم به بحث نمیدونم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.