افزودن نظر جدید

ده‌ها دلیل و شاهد و سختان مورخین مسلمان و غیر مسلمان، که اکثر ایرانیان از روی اختیار مسلمان شدند: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.