افزودن نظر جدید

بخش 5: در اسلام، زنانی که در جنگ اسیر شوند اگر بیگناه باشند آزاد می‌شوند. اما زنانی که با کفار همدست بودند به عنوان اِماء قلمداد شده و همسر غیر رسمی یک مسلمان میشوند. چه باید کرد؟ باید آنها را کشت؟ انسانی ترین کار ممکن همین است که اسلام گفته و ما منتر آن روزی هستیم که درها باز بشود و این حکم را اجرا کنیم. اما در تاریخ زرتشتی و هخامنشی هم تجاوز به زنان و دختران اسیر شده در جنگ و کنیزداری و نگه داشتن کنیزان در حرمسرا مرسوم بود: https://www.adyannet.com/fa/news/5970
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.