افزودن نظر جدید

پاسخ به آریا – بخش 1: جن پرستی زرتشتیان، حرف ما نیست. بلکه از خود اوستا این سخن به دست میآید. اوستا هم کتاب مقدس دین زرتشتی است. این ادعا که فقط گاتها کتاب زرتشتیان باشد، سخنی است که اولین بار مارتین هاگ آلمانی گفت و برخی هم امروز، چشم و گوش بسته تکرار میکنند. جالب آنکه موبد اردشیر خورشیدیان (رییس انجمن موبدان زرتشتی تهران) میگویند کل اوستا برای ما زرتشتان مقدس است و همه آنرا دور از پلیدی و آلودگی میدانیم. یعنی همه اوستا را قبول دارند: https://www.adyannet.com/fa/news/16339 اما اگر بر گاتها اصرار کنید، گاتها هم کتاب جن پرستی است و بلکه گوساله پرستی است. چنانکه در آن آمده هدف از همه کارهای نیک، رسیدن به روان گاو مقدس است: https://www.adyannet.com/fa/book/25118
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.