افزودن نظر جدید

خدا تفاوت میسازد..... حتی در ادیان خودش...... بادست زمان.....او به حسن و خصوصیات شما کار دارد....او یک چیز علمیست..... که به ابزار من وشما ودیگر موجودات....روایت وجود و تاریخ را میسازد ....چه کسی به شیاطین خصوصیت شیطانی و به شماخصوصیت انسانی داده است....حتی با فهمیدن کتاب الهی ..... هزاران راز درون خود دارد....طبیعت و مهربانی و وحشیگری انرا ببینید.....هر کدام دلیلی در پشت دارد....دینها اول همه خوب هستند .....وقتی قوی شدند ....توسط متصدیانشان عامل بسیاری سردر گمیها هم میشوند....شما اهل تفکر باشد و تفکرتان را برای به جای خوب رسیدن بنویسید تا تفکر تحلیلی داشته باشید ..... تا خدا خودش روشنی ببخشد....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.