افزودن نظر جدید

پیشاپیش میدانیم که پاسخ جناب کوروش هخامنشی، به سخنان مستند ما؛ چیزی نخواهد بود جز فحاشی و لجن پراکنی. کما اینکه در این سالها همواره این مدعیان دروغگو و ریاکار گفتار نیک، همین گونه با ما رفتار کردند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.