افزودن نظر جدید

پس از تجربه سختي اي که فردوسي با اعلام شيعه بودنش ، در زمان حکومت خفقاني سني مذهب غزنويان داشت ، شاعران آينده وي تقيه نمودند چنانچه عطار رسما ميگويد : به خاطر خفقان نمي تواند حرفش را بگويد و يا کسي مثل سعدي کلا يکي دو بيت راجع به خلفاي سه گانه ميگه و بعدش يکدفعه پونزده بيست بيت راجع به اهل بيت ميگه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.