افزودن نظر جدید

با سلانم نمی دانم شما به نوشته های خودتان توجه دارید یا نه ؟ در این مقاله همانند مقالات دیگرتان به کرات اشتباهات عدیده ای ملاحظه شد که چندان مایل به بیان آن نبودم، اما این بار برای آخرین بار این تذکر را می دهم که نوشته تان را یک بار مرور کنید تا چنینن اشتباه فاحشی را مرتکب نشوید. در یک جا نوشتید: با هلاکت محمد علی باب و مطرح شدن میرزا حسینعلی نوری. و در جای دیگر نوشتید: بر سر جانشینی محمد علی باب. میان میرزاحسینعلی بهاء و برادرش میرزایحیی نوری درگیری سر گرفت این شخصی که از او یاد می کنید علی محمد شیرازی معروف به باب است نه محمد علی باب!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.