افزودن نظر جدید

در کجای کتابهای بهایی خوانده اید که بهاییان از گاه شمار خود استفاده نمیکنند و آن را بی معنی معرفی میکنید. کدام فرمان بهاالله خلاف اخلاق ، خلاف انسانیت یا خلاف گفتار خداوند در کتب پیامبران قبل است ؟ ای کاش دنباله روی اجداد کم دان خود را نمیکردیم ، فریب دروغها و اتهامات ناروای آخوند ها را نمیخوردیم و حقیقت ادیان را خودمان تحقیق و تحری میکردیم. این چه خصمی است که در دوران جهالیت با موسی ص ، بعد با عیسی ص و بعد با محمد ص با انبیای خداون و باورمندان آنها کردن ولی امروز که نوع انسان به بلوغ فکری رسبده است و تمام ابزار کسب اطلاعات و جستجوی حقیقت را در اختیار دارد ولی همچنان مانند انسانهای عصر جاهلییت با دشمنی ، خصومت و پیشقضاوتی همچنان به دیگران باوران ظلم میکنید و هم خودرا از هدایت بی مثال خداوند محروم میکنند. شما را بخدا قسم با خداوند و مظهر ظهور او و پیروان پاک آن ظلم نکنید و خود را از این موهبت الهی محروم نکنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.