افزودن نظر جدید

بله این کلمات در متون پهلوی فراواند اما اصطالحا به انها هزوارش میگویند در زبان رایج مورد استفاده نبودند و فقط در نوشتار ( به علت حضور کاتبان و دبیران ارامی) به کار میرفتند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.