افزودن نظر جدید

کورش در لغت یعنی «تحقیرکننده دشمن»: https://www.adyannet.com/fa/news/29075
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.