افزودن نظر جدید

زمانی که عرب ملخ می‌خورد؛ کوروش بزرگ به هرکس به اندازه خانواده اش گندم می‌داد؛ یعنی عدالت زمانی که عرب در بیابان بز می‌چراند؛ کوروش بزرگ نیمی از دنیا را گرفت؛ یعنی حکومت زمانی که عرب دختر را ننگ می‌دانست؛ کوروش بزرگ به بانوی ایرانى احترام می‌گذاشت؛ یعنی ارزش دانستند زمانی که عرب را (ام جهل) می‌خواندند؛ شاه کشور من اولین منشور حقوق بشر را نوشت! یعنی (قانون انسانیت) زمانی که عرب چوب می‌پرستید؛ کوروش بزرگ نیمی از دنیا را یکتاپرست کرد؛ یعنی وحدت زمانی که عرب دخترش را زنده در گور می‌کرد؛ کوروش بزرگ برای دختران ایران دانشگاه ساخت؛ یعنی عشق زمانی که عرب در چادر بود؛ کشور من تخت جمشید و پاسارگاد داشت! یعنی عظمت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.