افزودن نظر جدید

این جمله معروف ازسقراط فیلسوف حکیم است که نمیدانم را سرلوحه کار خود قرارداده بودمحقق ونویسنده گرامی به چیزی راکه نمیدانی تهمت وافترانزن.مهم محتوای مطلبی است که گفته میشودکه ان مسلماذکروکلام معصومین است.طنبورفقط وسیله شنیدن سخن حق دردل مومنان وبندگان خالص است که اثلا لهولعب نیست وشرع هم به موسیقی که شهوت را برنینگیزدپاسخ مثبت میدهد.پس به یقین دشمن خداونامسلمان میتواند می تواند به شیعه اثنا عشری چنین مهری بزند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.