افزودن نظر جدید

1. شما در همه منابع تاریخی ایران بگردید اسمی از ماندانا پیدا میکنید؟ نه. 2. فردوسی میفرماید کتاب من افسانه و دروغ نیست. حقیقت هست. شما میگید افسانه و حرف‌های پای منقل هست. 3. کورش در حمله به اوپیس دریای خون به راه انداخت: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.