افزودن نظر جدید

به نظر حقیر کار انوشیروان ی توانست درست باشد. امروز هم جمهوری اسلامی بیش از حد با اغتشاش گران مماشات میکند. نباید به این افراد رحم نکرد. همانطور که در اروپا و امریکا هم به اغتشاش گران رحم نمی شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.