افزودن نظر جدید

دوست عزیز درویش نوروز سورانی نه مکتب رفته و نه درسی خوانده در روستایی متولد و بزرگ شده است که تا امروز هم جمخانه ندارند (پس الطفاً بی مطالعه و تحقیق ننویس). ظاهراً ایشان بر اثر یک الهام غیبی چشم بصیرتشان باز و بینا می شود و به وی الهام می گردد که گمشده خویش را باز یابد به دول دالان و خدمت حضرن آسید حیدر (براگه) شرف یاب می شود و همدیگر را در عالم غیب پیدا می کنند و لقب آقای درویشان را از ایشان می گیر د. ضمناً یکی از 36 یار ایشان می باشد نه 4 یار.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.