افزودن نظر جدید

من تعجب میکنم چرا اینها در حجاز و یمن و... خدمت نمیکردند؟؟؟ خخـ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.