افزودن نظر جدید

اگر انسان عاقلی باشید می‌فهمید که شعار به خودیِ خود، ارزشی ندارد. صدام هم مدعی کردار نیک بود. اکنون امریکا و اسراییل و عربسنان سعودی هم مدعی کردار نیک اند. بیشترین جنایات در دوران معاصر، توسط مدعیان آزادی، انسانیت و حقوق بشر صورت گرفته. طبق اسناد زرتشتی، یکی از کردار های نیک زرتشت این بوده که با دخترش...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.