افزودن نظر جدید

نوسنده عزیز ! ازخودتون تفاسیرناحق نشرنکن چون علی شیرخدا خورشید تابان دوره حکومت بعد از محمد (ع) هیگاه مقام طلب نبوده وهدفش انتشار دین اسلام در تمام جهان بود او خودش ابوبکر را که کهن سال بود و در جبهات جنگ کاری ازدستش پوره نبود به جانشینی بعداز پیامبر تعیین نمود و فرمود که علی جوان است وباید درخط مفدم جهاد با دشمنان اسلام قرارداشته وبا سایر یاران پیامبر دروسعت دادن سرزمین اسلامی مبارزه نماید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.