افزودن نظر جدید

ترویج کوروش پرستی و هخامنشی بازی، میهن پرستی نیست. بلکه خوش رقصی برای استعمار و خدمت به صهیونیزم است: https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.