افزودن نظر جدید

فرشيد (ناشناس) جان بيا و بگو كه اين حرف حقيقته ؟! اين : «سخنان عمر به اعراب پس از غارت ايران: ای مردمان عرب، شما احتياج به زراعت و صنعت و كار كردن نداريد، شما فقط طبق آيين پيغمبر عمل كنيد، تمام دنيا برای شما خواهد شد و مردم دنيا برای شما كار خواهند كرد. شغل اصلی شما و آنچه بايد به فرزندان عرب بياموزيد، شمشير زدن است. ما با شمشير، دين اسلام را در جهان رواج خواهيم داد! (كورت فريشلر، چگونگی قتل عمر)» حتماً جواب بدی ها جواب بده كه بقيه متوجه نشن كه هيچی حاليت نيست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.