افزودن نظر جدید

1. روشن است كه بحث درباره عمر است، اما شما چرا حكم كلي صادر كرديد ؟ در فتح ايران، هم عمری‌ها بودند و هم غير عمری‌ها... چرا همه را بدتر از داعش ناميديد؟ 2. خلفا برای حمله به ايران حجت شرعی نداشتند. اما بسياری كسانی كه در فتح حاضر بودند، با حجت شرعی وارد ايران شده و به نشر و تبليغ شريعت پرداختند. شما با يك چشم به خوب و بد نگاه ميكنيد. اين طرز قضاوت صحيح نيست. 3. بر صفحه به صفحه كتاب دو قرن سكوت آگاه هستم و بهتر است كلي‌گويي نشود. اگر منظورتان بخش خاصي است صريحاً بيان كنيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.