افزودن نظر جدید

لطفاً یک سند پیش از اسلام ارائه کنید که زرتشتیان چهارشنبه آخر سال را به جشن و سرور میپرداختند (لطفاً فقط سند ارائه کنید و از لفّاظی و بازی با کلمات پرهیز کنید). این نوشتار اسنادی روشن ارائه کرده است که چهارشنبه سوری تخت تأثیر عربهای عصر جاهلی رخ داده است. هرچند ممکن است زمان آن به مرور تغییر کرده باشد، اما اصل تأثیر از فرهنگِ بی فرهنگیِ عرب جاهلی قابل انکار نیست. همچنان منتظریم که سندی مربوط به جشن زرتشتیان در چهارشنبه آخر سال ارائه کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.